چهارشنبه ، 06 مرداد 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

اعتراف علمای اهل سنّت به ولادت امام مهدی(عج)

اعتراف علمای اهل سنّت به ولادت امام مهدی(عج)
1- ابن اثیر جزری عزّالدین (متوفّای 630 ه -.ق.).
او در کتاب الکامل فی التاریخ، در ضمن حوادث سال 260 هجری می نویسد:

«در این سال، ابومحمّد علوی عسکری از دنیا رفت. او بنابر مذهب امامیه، یکی از ائمّۀ دوازده گانه است و پدر محمّد می باشد که او را امام منتظر می دانند». (1)
2- ابن خلکان (متوفّای 681 ه -.ق.).

او در وفات الأعیان می نویسد:

«ابوالقاسم محمّد بن حسن عسکری بن علی…
1- ابن اثیر جزری عزّالدین (متوفّای 630 ه -.ق.).
او در کتاب الکامل فی التاریخ، در ضمن حوادث سال 260 هجری می نویسد:

«در این سال، ابومحمّد علوی عسکری از دنیا رفت. او بنابر مذهب امامیه، یکی از ائمّۀ دوازده گانه است و پدر محمّد می باشد که او را امام منتظر می دانند». (1)

2- ابن خلکان (متوفّای 681 ه -.ق.).

او در وفات الأعیان می نویسد:

«ابوالقاسم محمّد بن حسن عسکری بن علی الهادی بن محمّد الجواد - که قبلاً او را نام بردیم - دوازدهمین امام شیعیان و معروف به حجّت می باشد. او در روز جمعه، نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده است».

سپس از مورّخ جهانگرد، ابن ازرق فارقی (متوفّای 577 ه-. ق.) نقل کرده است که در تاریخ میافارقین گفته:

«این حجّت مذکور، در نهم ماه ربیع الأوّل سال 255 به دنیا آمده و گفته شده است که میلاد او در هشتم شعبان سال 256 بوده است و همین صحیح تر است». (2)

باید گفت که قول صحیح در مورد ولادت آن حضرت(عج) همان قول اوّل ابن خلکان؛ یعنی روز جمعه، نیمه شعبان سال 255 می باشد و تمام شیعیان بر همین قول اتّفاق نظر دارند. در این زمینه روایات صحیحی نقل شده و علمای متقدّم بر آن تأکید کرده اند.

شیخ کلینی - که تقریباً تمام عصر غیبت صغری را درک کرده - این تاریخ را از مسلّمات دانسته و روایات مربوط به این تاریخ را بر روایات دیگر مقدّم داشته است. او دربارۀ میلاد آن حضرت نوشته:

«آن حضرت در نیمۀ شعبان سال 255 قمری متولّد شده است». (3)

شیخ صدوق (متوفّای 381 ه- .ق.) از استاد خود، محمّد بن محمّد بن عصام کلینی، از محمّد بن یعقوب کلینی، از علی بن محمّد بن بندار روایت کرده است:

«صاحب الزمان(عج)، در نیمۀ شعبان سال 255 هجری متولّد شده است». (4)

لازم به ذکر است که کلینی، قول خود را به علی بن محمّد نسبت نداده است؛ زیرا این قول، مشهور و مورد قبول همه است.

3- الذهبی (متوفّای 748 ه - .ق.).

او در سه کتاب خود به ولادت حضرت مهدی(عج) اعتراف کرده است و کتابهای دیگر او را مورد بررسی قرار نداده ایم.

در کتاب العبر می نویسد:

«در سال 256 هجری، محمّد بن حسن بن علی الهادی بن محمّد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق العلوی الحسینی متولّد شده است. او همان ابوالقاسمی است که رافضی ها او را حجّت می نامند و لقبش را مهدی، منتظر و صاحب الزمان می دانند و او آخرین امام از ائمّۀ دوازده گانه است». (5)

همچنین در تاریخ دول الاسلام، در شرح حال امام حسن عسکری(علیه السلام) می نویسد:

«حسن بن علی بن محمّد بن علی الرضا بن موسی بن جعفر الصادق، ابو محمّد الهاشمی حسینی، یکی از امامان شیعه است که قایل به عصمت آنان هستند و به او حسن عسکری گفته می شود؛ زیرا در سامرّا سکونت داشته است و به این شهر، عسکر گفته می شد. او پدر امام منتظر رافضی هاست که در هشتم ربیع الأوّل سال 260 هجری، در 29 سالگی از دنیا رفت و در کنار پدرش به خاک
سپرده شد، امّا پسرش، محمّد بن حسن که رافضی ها او را قائم و حجّت می نامند، در سال 258 متولّد شده است». (6)

و در کتاب سیر اعلام النبلاء می نویسد:

«منتظر شریف، ابوالقاسم محمّد بن حسن العسکری بن علی الهادی بن محمّد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن زین العابدین بن الحسین الشهید بن الامام علی ابن ابی طالب العلوی الحسینی، آخرین امام، از ائمّۀ دوازده گانه می باشد». (7)

لازم به ذکر است که آنچه مورد نظر ما دربارۀ ولادت حضرت مهدی(عج) بود، نقل کردیم، امّا دربارۀ عقیدۀ ذهبی در مورد مهدی(عج) باید گفت که وی تنها در انتظار سراب بوده است.

4- ابن الوردی (متوفّای 749 ه -.ق.).

در ذیلِ تتمّۀ مختصر که معروف به «تاریخ ابن الوردی» می باشد، آمده است:

«محمّد بن حسن الخالص در سال 255 هجری به دنیا آمد». (8)

5- احمد بن حجر هیتمی شافعی (متوفّای 974 ه -.ق.).

او در کتاب الصواعق المحرقه، فصل آخر باب یازدهم می نویسد:

«ابو محمّد الحسن الخالص که ابن خلکان او را عسکری نامیده است، در سال 232 هجری متولّد شد... و در 28 سالگی در سامرّا از دنیا رفت و در کنار پدر و عمّه اش به خاک سپرده شد. گفته می شود که او مسموم شد. او غیر از ابوالقاسم، محمّد الحجّه فرزندی نداشت که هنگام وفات پدرش، پنج ساله بود، امّا در همین سن، خداوند به او حکمت را عنایت کرده بود. او قائم و منتظر نامیده می شود؛ زیرا گفته شده است که در مدینه از نظرها غایب شد و معلوم نشد که کجا رفته است». (9)

6- شبراوی شافعی (متوفّای 1171 ه -.ق.).

او در کتاب الاتحاف تصریح می کند که حضرت مهدی(عج) محمّد بن حسن عسکری در شب نیمۀ شعبان سال 255 هجری متولّد شده است. (10)

7- مؤمن بن حسن شبلنجی (متوفّای 1308 ه - .ق.).

او در کتاب نور الأبصار به اسم امام مهدی(عج) و نسب شریف و کنیه و القاب وی به طور مفصّل اشاره می کند تا این که می گوید:

«او آخرین امام از ائمه دوازده گان امامیه می باشد». (11)

8- خیرالدین زرکلی (متوفّای 1396 ه - .ق.).

او در الأعلام، در شرح حال امام مهدی منتظر می نویسد:

«محمّد بن حسن عسکری الخالص بن علی الهادی ابوالقاسم، آخرین امام دوازده گانۀ امامیه می باشد... در سامرّا به دنیا آمد و هنگامی که پنج ساله بود، پدرش از دنیا رفت و گفته شده است که در شب نیمۀ شعبان سال 255 متولّد شده و در سال 265 به غیبت صغری رفته است». (12)

باید گفت که شروع تاریخ غیبت به اتّفاق نظر شیعه، از سال 260 هجری بوده است و شاید آنچه در الأعلام آمده است، غلط چاپی باشد؛ زیرا زرکلی سال غیبت را به صورت عددی نوشته و احتمال اشتباه در آن بسیار زیاد است. برای اطّلاع بیشتر می توانید به کتاب المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی، چاپ مرکز الرساله، صفحۀ 127 - 123 مراجعه کنید.


1- (1) - الکامل فی التاریخ: 7/ 274 (در آخر حوادث سال 260 ه- . ق.).
2- (2) - وفیات الاعیان: 4/ 562 و 176.
3- (1) - اصول کافی: 1/ 514، باب 125.
4- (2) - کمال الدین: 2/ 430، باب 42.
5- (1) - العِبَر فی خبر مَنْ غَبَر: 3/ 31.
6- (1) - تاریخ الاسلام: 19/ 113 (در حوادث مربوط به سالهای 260 - 251ه- . ق.).
7- (2) - سیر اعلام النبلاء: 13/ 119 (شرح حال شمارۀ )60.
8- (3) - نور الأبصار: 186.
9- (1) - الصواعق المحرقه، ابن حجر هیتمی، چاپ اوّل، صفحه 207، چاپ دوّم، صفحه 124 و چاپ سوّم، صفحه 314 - 313.
10- (2) - الاتحاف بحبّ الاشراف: 68.
11- (1) - نور الأبصار: 186.
12- (2) - الأعلام: 6/ 80.
تاریخ و ساعت انتشار :
05:02:25 ~~~ 1400/04/16
دسته بندی :
از نگاه اهل سنت
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»

اظهار نظر در مورد اعتراف علمای اهل سنّت به ولادت امام مهدی(عج) .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*