0%
جمعه ، 12 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

مهدی

مهدی
مهدی
معنای لغوی
این کلمه، اسم مفعول از ریشه ناقص معتل اللام (هَدی، یهدی، هدایه)، به معنی هدایت شده است. ازآنجاکه لغت نامه های عربی در سده های نخستین، به طور جداگانه به واژه مهدی نپرداخته و تنها ریشه اصلی آن را معنا کرده اند؛ می توان گفت که نظر احمد بن فارس جامع اقوال است. به نظر او، برای واژه «هدی» دو تعریف وجود دارد؛ یکی همان معنای فاعلی، یعنی پیش…
مهدی

معنای لغوی

این کلمه، اسم مفعول از ریشه ناقص معتل اللام (هَدی، یهدی، هدایه)، به معنی هدایت شده است. ازآنجاکه لغت نامه های عربی در سده های نخستین، به طور جداگانه به واژه مهدی نپرداخته و تنها ریشه اصلی آن را معنا کرده اند؛ می توان گفت که نظر احمد بن فارس جامع اقوال است. به نظر او، برای واژه «هدی» دو تعریف وجود دارد؛ یکی همان معنای فاعلی، یعنی پیش افتادن برای نشان دادن راه راست و دیگری به معنی بخشیدن هرگونه تحفه و پیشکش برای محبوب. (1) اما در لغت نامه های جدید، واژه مهدی به شکل مستقل مطرح شده و معنای لغوی آن(هدایت شده)، از تعریف اول کلمه هدی گرفته شده است.

معنای اصطلاحی

در متون دینی هم در مفهوم خاص اصطلاحی، یعنی منجی موعود به کار رفته است. امام باقر؟ع؟ در بیان دلیل این لقب فرمودند: «به جهت اینکه به تمامی امور پنهان هدایت می شود،او تورات و سایر کتاب های الهی را از غاری در انطاکیه بیرون خواهد آورد.» (2)

شیخ طوسی در کتاب الغیبه از ابوسعید خراسانی نقل کرده:

... فقلت: لای شیء سمی المهدی؟ قال: لانه یهدی إلی کل أمر خفی...؛ (3) از امام صادق؟ع؟ پرسیدم به چه جهت امام زمان؟عج؟ مهدی نامیده شده است؟ فرمود: چون به هر امر مخفی هدایت می شود.

البته این لقب گاهی در معنای فاعلی، یعنی هدایت کننده، نیز به کار رفته است.

محمدبن عجلان از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است:«... از آن جهت مهدی نامیده اند که مردم را به آیینی که از دست داده اند هدایت می کند.» (4)1- . معجم مقاییس اللغه، واژه هدی، ج6، ص42.
2- .طوسی، الغیبه، ص237،ح26.
3- . همان، ص471.
4- . الارشاد،ج2،ص383،ح2.

تبیان-مهدویت-امام زمان -مهدوی -منجی - ظهور - آخرالزمان -رجعت
تاریخ و ساعت انتشار :
07:26:43 ~~~ 1400/02/30
دسته بندی :
مفاهیم وکلیات
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد مهدی .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم