0%
سه شنبه ، 16 خرداد 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

علامت ظهور مهدی(عج)

علامت ظهور مهدی(عج)
وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست و مطابق روایات کسانی که وقت ظهور را تعیین کنند دروغگو شمرده شده اند.و در روایات نشانه های فراوانی به عنوان علائم ظهور آمده است که مربوط به مدت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است.این نشانه ها بسیار زیاد است که که جامع ترین آنها این است که هرج و مرج در همه دنیا مشهود میشود.سراسر جهان پر…
وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست و مطابق روایات کسانی که وقت ظهور را تعیین کنند دروغگو شمرده شده اند.و در روایات نشانه های فراوانی به عنوان علائم ظهور آمده است که مربوط به مدت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است.این نشانه ها بسیار زیاد است که که جامع ترین آنها این است که هرج و مرج در همه دنیا مشهود میشود.سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد میشود به طوری که در هر انقلابی معمولآ ظلم و فساد قبل از آن باعث انقلاب میگردد.این موضوع در ضمن یک روایت جامع به طور مشروح بیان شده و امام صادق آن را در 119 ماده بیان نموده است و اینک ترجمه روایت
1-هرگاه دیدی حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند
2- ودیدی ظلم همه جا را فرا گرفت
3- ودیدی قرآن فرسوده شده و درست معنی نمیشود
4- ودیدی دین همچون ظرف،توخالی و بی محتوا شده است
5- ودیدی طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شدند
6- ودیدی کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمیشود و بدکاران بازخواست نمیشوند
7- ودیدی چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند
8- ودیدی افراد با ایمان سکوت کرده و سخنانشان را نمی پذیرند
9- ودیدی شخص بد کار دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند
10- ودیدی بچه ها بزرگان را تحقیر کنند
11- ودیدی بد کار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او بر نگردد
12- ودیدی قطع پیوند خویشاوندی شود
13- ودیدی نوجوانان پسر همان کنند که زنان کنند
14- ودیدی زنان با زنان ازدواج نمایند
15- ودیدی ستایش دروغین از اشخاص زیاد شود
16- ودیدی انسانها اموال خود را در راه غیر خدا مصرف میکنند و کسی مانع نمی شود
17 ودیدی افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب موءمنین به خدا پناه میبرند
18- ودیدی همسایه به همسایه خود آزار رساند و از آن جلوگیری نشود
19- ودیدی کافر به خاطر سختی موءمن شاد است
20- ودیدی شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم میشنشینند و از خداوند متعال نمی ترسند
21- ودیدی کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است
22- ودیدی آدم بدکار در آنچه آن را خداوند دوست نیدارد نیرومند و مورد ستایش است
24- ودیدی راه نیک بسته و راه بد باز است
25- ودیدی خانه کعبه تعطیل شده و تعطیلی آن ادامه پیدا کند
26- ودیدی انسان به زبان میگوید ولی عمل نمی کند
27- ودیدی مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند
28- ودیدی زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تامین میگردد
29- ودیدی زنان همچون مردان برای خود مجالس نا مشروع تشکیل میدهند
30- ودیدی در میان فرزندان عباسیان کارهای زنانگی به وجود می آید
31- ودیدی زن برای زنا با مردان با شوهر خود همکاری و کمک میکند
32- ودیدی بیشترین مردم و بهترین خانه هایی را که زنان را بر بدکاری کمک میکنند
33- ودیدی موءمن خوار و ذلیل شمرده شود
34- ودیدی بدعت و زنا آشکار شود
35- ودیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند
36- ودیدی حلال حرام شود و حرام حلال گردد
37- ودیدی دین بر اساس میل اشخاص معنا گردد و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردند
38- ودیدی جرئت بر گناه آشکار شود و کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نباشد
39- ودیدی موءمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش
40- ودیدی ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد
41- ودیدی سردمداران به کافران نزدیک شوند و از موءمنان دور شوند
42- ودیدی والیان در قضاوت رشوه بگیرند
43- ودیدی پست های مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگی
44- ودیدی مردم را از روی سوء ظن یا تهمت بکشند
45- ودیدی مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد
46- ودیدی مرد از بدکارگی همسرش نان میخوردا
47- ودیدی زن به شوهرش خرجی میدهد
48- ودیدی مرد همسر و کنیزش را کرایه میدهد و به غذای پست این راه خشنود است
49- ودیدی سوگندهای دروغ به خدا زیاد گردد
50- ودیدی آشکارا قمار بازی میشود
51- ودیدی مشروبات الکلی به طور آشکار و بدون مانع خرید و فروش میشود
52- ودیدی زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند
53- ودیدی کارهای زشت آشکار شده و هرکس از کنار آن میگذرد از آن مانع نمیشود
54- ودیدی مردم محترم به خاطر کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند خوار گردند
55- ودیدی نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به خاطر ناسزا گویی به ما خانواده عصمت ستایش شوند
56- ودیدی هرکس ما را دوست دارد او را دروغگو شمرده و شهادتش را قبول ندارند
57- ودیدی در گفتن سخن باطل و دروغ با همدیگر رقابت کنند
58- ودیدی شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن سخن باطل آسان است
59- ودیدی همسایه از ترس زبان بد همسایه او را احترام می کند
60- ودیدی حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود
61- ودیدی مسجدها طلا کاری شود
62- ودیدی راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگوست
63- ودیدی بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش شود
64- ودیدی ستم و تجاوز شایع شده است
65- ودیدی غیبت سخن خوش آنها گردد و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت دهند
66- ودیدی حج و جهاد برای خدا نیست
67- ودیدی سلطان به خاطر کافر شخص موءمن را خوار کند
68- ودیدی خرابی بیشتر از آبادی است
69- ودیدی معاش انسان از کم فروشی به دست می آید
70- ودیدی خونریزی آسان گردد
71- ودیدی مرد به خاطر دنیایش ریاست کند
72- ودیدی نماز را سبک شمارند
73- ودیدی انسان ثروت زیادی را جمع کرده ولی از آغاز تا آخرش زکاتش را نداده است
74- ودیدی قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند
75- ودیدی هرج و مرج زیاد گردد
76-مرد روز خود را به مستی شب کند و شب خود را به همین منوال سپری کند و هیچ اهمیتی به مردم ندهد
77- ودیدی با حیوانات آمیزش شود
78- ودیدی مرد به مسجد و محل نماز می رود و وقتی بر میگردد لباس بر بدن ندارد و لباسش را دزدیده اند
79- ودیدی حیوانات همدیگر را بدرند
80- ودیدی دلهای مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است
81- ودیدی بر سر کسب های حرام آشکارا با هم رقابت کنند
82- ودیدی نمازخوان برای خودنمایی نماز می خواند
83- ودیدی فقیه برای دین فقه نم آموزد و طالب حرام ستایش گردد
84- ودیدی مردم در اطراف قدرتمندانند
85- ودیدی طالب حلال مذمت و سرزنش میشود و طالب حرام ستایش و احترام میگردد
86- ودیدی در مکه و مدینه کارهایی میکنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمیکند و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمیشود
87- ودیدی آلات موسیقی و لهو در مکه و مدینه آشکار شود
88- ودیدی مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند و دیگران او را از این کار بر حذر دارند
89- ودیدی مردم به همدیگر نگاه میکنند (چشم و هم چشمی) و از مردم بد کار پیروی کنن
90- ودیدی راه نیک خالی و پیرو ندارد
91- ودیدی مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود
92- ودیدی سال به سال بدعت و بدیها بیشتر میشود
93- ودیدی مردم و جمعیت ها جز از سرمایه داران پیروی نکنند
94- ودیدی به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا ترحم کنند
95- ودیدی علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود
96- ودیدی مردم مانند حیوانات در انتظار یکدیگر عمل جنسی به جا آورند و کسی لز ترس مردم از آن جلوگیری نکند
97- ودیدی انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه کند
98- ودیدی عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای آنها قائل نیستند و نزد فرزند از همه بدترند
99- ودیدی زن ها بر مسند حکومت نشینند و هیچ کاری جز خواسته آنها پیش نرود
100- ودیدی پسر به پدر نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد شود
101- ودیدی اگر روزی بر مردی بگذرد و او در آن روز گناه بزرگی مثل بدکاری،کم فروشی،وزشتی انجام نداده ناراحت است
102- ودیدی قدرتمندان غذای عمومی مردم را احتکار میکنند
103- ودیدی اموال حق خویشان پیامبر(خمس)در راه باطل تقسیم گردد و با آن قمار بازی و شراب خوری شود
104- ودیدی به وسیله شراب بیمار را مداوا کنند و برای بهبودی بیمار آن را تجویز کنند
105- ودیدی مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و یکسانند
106- ودیدی سروصدای منافقان برپاست ولی سروصدای حق طلبان خاموش است
107- ودیدی برای نماز مزد میگیرند
108- ودیدی مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند و غیبت هم میکنند
109- ودیدی شرابخوار مست پیش نماز مردم شود
110- ودیدی خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند
111- ودیدی قاضیان بر خلاف دستور خداوند قضاوت کنند
112- ودیدی استانداران از روی طمع خائنان را امین خود قرار دهند
113- ودیدی فروانروایان میراث مستضعفان را در اختیار بد کاران از خدا بی خبر قرار دهند
114- ودیدی بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن گویند ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند
115- ودیدی صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و بخاطر درخواست مردم بهند
116- ودیدی به نماز اول وقت اهمیت ندهند
117- ودیدی هم و هدف مردم شکم و شهوتشان است
118- ودیدی دنیا به آنها روی کرده است
119- ودیدی نشانه های برجسته حق ویران شده است.
در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد
البته باید توجه داشت که این نشانه ها هم اکنون شاید بتوان گفت در همه کشورهای دنیا مخصوصآ ایران وجود دارد
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
علائم ظهور
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد علامت ظهور مهدی(عج) .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم