0%
سه شنبه ، 04 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

ای حجت غایب!

ای حجت غایب!
ای حجت غایب زمانها در مدح تو نارسا، بیانها ای سایه لطف رحمت حق سلطان زمین و آسمانها در مكتب عشق، غیبت توست جانكاه ترین امتحانها بسیار شكوفه ها شكفتند بگذشت بهارها، خزانها بازآ كه دوباره فصل گل شد ای زیور حسن بوستانها بس در كه زباغها گشودند بستند به خدمتت میانها در راه تو یاسمن، گل افشان فرش قدم تو، ارغوانها سرواست به حالت خبردار صف بسته به رسم…
ای حجت غایب زمانها


در مدح تو نارسا، بیانهاای سایه لطف رحمت حق


سلطان زمین و آسمانهادر مكتب عشق، غیبت توست


جانكاه ترین امتحانهابسیار شكوفه ها شكفتند


بگذشت بهارها، خزانهابازآ كه دوباره فصل گل شد


ای زیور حسن بوستانهابس در كه زباغها گشودند


بستند به خدمتت میانهادر راه تو یاسمن، گل افشان


فرش قدم تو، ارغوانهاسرواست به حالت خبردار


صف بسته به رسم پادگانهااشك غم تو به چشم نرگس


مرغان چمن سرودخوانهاچشم همه مانده بر در باغ


آماده مركبت مكانهاآنقدر نیامدی تو مهدی


تا پیر شدند، باغبانهاپروانه زبس نشست و برخاست


شد خسته دگر به گلستانهانومید زباغ، پرزنان رفت


بویت چو نجست بین آنهاسوی ده و شهر، رهنمونش


سوسوی چراغ خانمانهاپنداشت كه نور منزل توست


از دور، فروغ آستانهاخاكستر او كنون توان یافت


در اشك مذاب شمعدانهااز هجر تو ای همای رحمت


بر باد شده است آشیانهااز بار غمت خمیده پیران


از یاد تو خون جگر، جوانهاگویی كه فغان دوری از توست


فریاد دِرای كاروانهاتا كی ز غمت به گوش صحرا


آوای خدای ساربانها؟با یاد تو تا به كی بگرییم؟


هم ناله ما نی شبانهاسرگشته به دشت و كوه تا چند


ای خسته دل از غم زمانها؟یك ره بنشین، دمی بیاسای


خالی ز تو مانده سایبانهامحراب، گشوده بر تو آغوش


ای جان همه نماز خوانهابر خوان ِكـَرَم  تو میزبانی


ای منتظر تو، میهمانهاای نوح زمان! شكیب تا كی؟


طوفان بلا گرفت جانهاتا كشتی دل رسد به ساحل


بیچاره شدند ناوبانهابازآی و به فرق ما قدم نه


ای نام تو بر سر زبانهاكن صحن و سرای چشم ما را


با جلوه خویش، جمكرانهادر منقبتت(حسان) چه گوید؟


ای شأن تو برتر از گمانها
حبیب چایچیان(حسان)
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
قطعه ادبي
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ای حجت غایب! .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم