0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و ...

پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و ...
پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و عذابى كه براى ستمگرانى همانند ايشان ، و مسخره كنندگان مشابه آنان آماده ساخته اى ، را در حق ايشان تسريع فرما ، و بردباريت را از ايشان زايل ، و غضبت كه هيچ كس را ياراى مقاومت در برابر آن نيست را برايشان فروريز ، و با فرمانت كه تخلف پذير نمى باشد دستور در تسريع اين امور را صادر…
پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و عذابى كه براى ستمگرانى همانند ايشان ، و مسخره كنندگان مشابه آنان آماده ساخته اى ، را در حق ايشان تسريع فرما ، و بردباريت را از ايشان زايل ، و غضبت كه هيچ كس را ياراى مقاومت در برابر آن نيست را برايشان فروريز ، و با فرمانت كه تخلف پذير نمى باشد دستور در تسريع اين امور را صادر كن بدرستى كه تو شاهد هر سخن و داناى هر گفتارى ، و هيچ يك از اعمال مخفى شان از ديد تو پنهان نمى باشد ، و هيچ كار خاينانه آنان از ديد تو زايل نمى گردد ، و تو داناى پنهانى ها ، و آگاه به ضماير و قلبهايى . پروردگارا ! و از تو مى خواهم و تو را مى خوانم به آنچه آقايم نوح از تو خواست و تو را خواند ، آنگاه كه گفتى : " و به تحقيق نوح ما را خواند و ما بهترين اجابت كنندگان هستيم . " آرى ، پروردگارا تو والاترين اجابت كننده ، و بهترين خوانده شده ، و بهترين خواسته شده ، و والاترين عطا كننده مى باشى ، تو كسى هستى كه خواهنده ات نا اميد نشده و دعاى آرزومندت تو را ملول نكند ، كثرت حوايج و انجام آنها تو را سست نمى كند ، بدرستى كه انجام خواست تمامى مخلوقاتت براى تو سريع تر از چشم برهم نهاندن و خفيف تر و سبك تر از بال مگس مى باشد . و اى آقايم و مولايم و معتمدم و اميدم ، حاجتم بسوى تو آنست كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و گناهانم را ببخشى ، بسوى تو آمده ام در حالى كه پشتم از گناهان بزرگ سنگين شده ، و حقوق فراوانى از بندگانت بر عهده من است كه راه رهايى از آن جز بوسيله تو ميسر نيست ، و كسى جز تو بر آن قادر نبوده و بر آن توانا نيست . اى آقايم ! كثرت گناهانم را به اشكهاى اندكم ببخشاى ، بلكه به قساوت قلب و خشكى چشمم ، نه ، بلكه به رحمتت كه تمامى اشياء را فراگرفته است ، و من نيز چيزى هستم و بايد مرا نيز فرا گيرد . اى رحمان اى رحيم اى مهربانترين مهربانان ، در اين دنيا مرا به بلايى امتحان مفرما ، كسى را كه بر من رحم نمى كند بر من مسلط مكن ، و مرا بگناهانم هلاك نساز ، و رهاييم را از هر زشتى آسان فرما ، و هر ستمى را از من دور كن ، و حجابم را ندر ، و روزى كه تمامى مخلوقاتت را براى حساب جمع مى كنى مرا مفتضح منما ، اى دارنده عطا و ثواب بسيار . از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستى و در زندگانى سعادتمندان زنده ، و در مرگ شهيدان مرا بميرانى ، و همچون دوستانت مرا قبول كرده ، و در اين دنياى پست مرا از شر پادشاهان و گناهكاران و اشرار و دوستدارانشان محافظت فرمايى . وشر طاغيان و حسودان وشرجويان و دوستان آنان را از من نگاهدارى ، تا مرا از مكر حيله گران كفايت كرده و چشمان كافران را از من دور دارى ، و زبان گناهكاران را از من لال ، و دستهاى ستمگران را از من باز داشته ، و مرا از كيدشان رهايى بخشى ، و ايشان را به ناراحتيشان بميرانى ، و به گوشها و چشمان و قلبهايشان مشغول سازى . و در تمام اينها مرا در امنيت و آسايش و حرز و پادشاهى ، و حجاب و حفاظت و حراست خود قرارده ، و بدرستى كه سر پرست من خداست كه كتاب را نازل كرد و او سر پرست رستگاران است . پروردگارا ! به تو پناه برده و به تو متوسل مى گردم ، و براى تو عبادت كرده و اميدم به توست ، و از تو يارى مى جويم ، و از تو طلب كفايت مى كنم ، و به تو پناهنده مى گردم ، و به تو توانا مى شوم ، و از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و مرا جز با گناهان بخشيده ، و سعى و تلاش ستايش شده ، و تجارتى كه نابودى ندارد باز نگردانى ، و آنچه شايسته توست و نه آنچه من شايسته آنم را به من عطا فرمايى ، بدرستى كه تو ا هل تقوى و بخشش و اهل فضل و رحمت مى باشى . خداوندا ! دعايم را طولانى و گفتارم را بدرازا كشاندم ، و سينه تنگم مرا بدين جا كشاند ، و مرا بدان وادار نمود ، در حالى كه مى دانستم به اندازه نمك در خمير دعا كفايت مى كند ، بلكه تصميم جزم كافى است ، و اين كه انسان با نيتى صادقانه و با زبان راست بگويد : پروردگارا ، و تو در جايگاه گمان بنده ات به تو مى باشى ، و قلبم با تصميم جازم تو را خوانده است . پس از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و دعايم را مقرون به اجابت گردانده ، و آنچه از تو آرزومندم را به من عطا كنى ، كه منت نهادنى است از طرف تو بر من و فضل و عنايت توست ، و من جايگاهم را تغيير ندهم جز به انجام تمامى خواسته هايم ، بدرستى كه اين كار بر تو آسان و ارزش آن نزد من بسيار زياد است ، و تو بر آن قادر و توانايى ، اى شنوا و اى بينا . بارالها ! و اين جايگاه پناهنده تو از آتش ، و فرار كننده اى از خود بسوى تو از گناهانى كه او را فراگرفته ، و عيبهايى كه او را مفتضح كرده است مى باشد ، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و نظر رحمتت را بر من افكن ، تا با آن بسوى بهشتت رهنمون شده ، و مرا مشمول لطفت قرارده تا از عقابت رهايى يابم . بدرستى كه بهشت و جهنم براى تو و بدست تو و كليدهاى باز و بسته شدنش نزد توست ، و تو بر آن قادرى و براى تو سهل و آسان مى باشد ، و اى توانا آنچه خواسته ام را عطا فرما ، و قدرت و نيرويى جز با نيروى خداوند برتر و والاتر نبوده ، و خدا ما را كافى است ، و او بهترين وكيل است .
( 17 ) - دعاى آن حضرت در كارهاى مهم ، معروف به دعاى عبرات پروردگارا ! از تو مى خواهم اى رحم كننده بر اشكها ، و اى بر طرف كننده غمها ، و اى تسلى بخش دردها ، تويى كه ابرهاى تيره محنتها و دردها كه سنگينى نموده را زدوده ، و ابرهاى فتنه و آشوب كه فراگير شده را زايل مى سازى ، و گياهان آن را نابود ، و ساختمانهايش را منهدم ، و استخوانها را پوسيده مى كنى ، ستم كشيده را مسلط ، و طلب شده را طلب كننده ، و مظلوم را زورمند ، و كسى كه در معرض تعرض مى باشد را قادر مى گردانى . بار الها ! چه بسيار بنده اى كه تو را ندا كرده : پروردگارا مورد ستم واقع شده ام مرا يارى كن ، پس تو براى يارى او بارانى سيل آسا از آسمان برايش فرو فرستادى ، و چشمه هايى را گشوده و آب به اندازه مشخصى بالا آمد ، و از نگاهبانيت او را بر روى كشتى حمل نمودى . اى آنكه هر گاه بنده در تاريكى شب متحيرانه تو را بخواند ، و دوست مهربانى براى يارى و پناه نداشته باشد ، از يارى تو پناه ودادرسى مى يابد ، و دوستى كه او را بسوى خود خوانده ، و از سختى رهاييش داده ، و راههاى گشايش را برايش مى نماياند .
خداوندا ! اى آنكه قدرتش برتر ، و عقابش براى جباران ستمگر دردناك ، و براى هر كافر درهم كوبنده است ، از تو مى خواهم كه نظر رحمتى بر من افكنى ، كه تاريكى پايدارى كه بر اثر بيمارى بر من مسلط شده ، و سينه ها از وجود شير تهى ، و زراعتها نابود ، و اشكها خشك ، و قلبها مايوس ، و جانها بسببش از بين مى رود را زايل سازى . بارالها ! اغراض و اميالى كه ايجاد و بقاء آن بدست توست ، و رهايى از آنها تنها با داخل شدن به بهشت ميسر مى باشد را از دسترسى شيطان و هلاكت و نابودى بدست آن رهايى بخش . پروردگارا ! چه كسى سزاوارتر از توست كه از حريمت دفاع كند ، و چه كسى شايسته تر از توست كه از محرماتت ممانعت به عمل آورد . بار الها ! كارم سخت شده آن را آسان نما ، و مرا برنج انداخته آن را سهل گردان ، و قلبها به لرزه در آمده آن را تسلى بخش ، و جانها را وحشت فراگرفته آن را آرام گردان . خداوندا ! خداوندا ! گامهاى لغزيده و افكار حيرت زده و گمراه را تدارك كن ، اگر جبران شكستگى اش را ببيند ، و رهايى اسارتش و پناه خواهى پناهنده اش را بنگرد ، از نارا حتى متضرر شود و ناله و فرياد سر دهد . پس اى مولايم آيا او كه اميدوار به توست را در چنگال بلا رها مى كنى ، آيا او كه به تو پناهنده است را در درياى بيكران غوطه ور باقى مى گذارى . مولايم ! اگر در تقوى و خويشتن دارى خود را برنج نمى اندازم ، و در عبادت و بندگى به مقام و خشنودى تو نرسيده ام ، و در زمره گروهى قرار نگرفته ام كه دنيا را رها ساخته اند . شكمهايشان از گرسنگى به كمر چسبيده ، و لبها از تشنگى خشك ، و ديدگان از اشك كور گرديده است ، بلكه با اعمالي اندك و گناهان و خطاهاى بسيار و جانى كه به راحتى خود كرده و به كارهاى زشت عادت نموده نزد تو آمده ام . پروردگارا ! آيا براى رسيدن به تو و چنگ زدن به ريسمانت كفايت نمى كند كه دوستدار اولياء تو و محب آنان بوده ، و همانند ايشان خود را براى تحمل بلاها آماده ساخته ، و رنج و ناراحتى مرا فراگرفته است . آيا كفايت نمى كند كه در ميان ايشان مظلوم بوده و خشم خود را فرو مىنشانم و در غمها و غصه ها غوطه ور مى باشم . خدايا ! آيا اين اعمال احترامى برايم نزد تو نمى آورد كه زايل نشود ، و ذمه اى كه مرا از بلاها در امان دارد ، پس پروردگارا چرا مرا كه در گناهان غرق شده ام را باز نمى دارى ، و مرا كه به آتش دشمنت سوخته ام را رها مى سازى . مولايم ! آيا براى دوستانت نزد دشمنانت راههاى خطر را گشوده ، و براى نيرنگهايشان آنان را كمين گاه قرارداده ، و ايشان را در اختيار آنان قرار مى دهى ، در حالى كه تو مالك جانهايشان مى باشى ، كه اگر آن را قبض كنى نابود مى شوند ، و تمامى اعضاء وجودشان در قدرت توست ، كه اگر رهايشان سازى خاموش مى گردند . پروردگارا ! چه چيز تو را مانع مى شود كه از ظلمشان جلوگيرى و نگاهبانيت را از آنان باز دارى ، و سلامتى كه با آن در زمين تو مى گردند و در ميدان تجاوز بر بندگانت جولان مى دهند را از آنان زايل سازى . پروردگارا ! مرا درياب تا زمانى كه غرق نشده ام ، مرا درياب تا آنگاه كه شمس وجودم افول ننموده است . خداوندا ! چه بسيار كسانى كه از ترس به سلطانى پناه برده و با امنيت و آرامش مراجعت نموده اند ، آيا به كسى برتر از تو در فرمانروايى ، يا برتر از تو در فضل و احسان ، يا افزون تر از تو در قدرت و اقتدار ، يا گرامىتر از تو در يارى و كمك رجوع كنم . خدايا ! اگر خواهنده ات را از ياريت منع كنى عذرم چيست ، در حالى كه تو آرزومندت را نا اميد نكرده و خواهنده ات را رد نمى كنى . پروردگارا ! پروردگارا ! كجاست رحمت تو كه ياريگر بندگان مستضعف توست ؟ و كجاست نگاهبانيت كه پناه ستمكشان از جباران زمان است ؟ پروردگارا ! بسوى من ، بسوى من لطف و رحمتت را متوجه ساز ، مرا از گروه ستمگران رهايى بخش ، كه مورد ستم واقع شده ام ، و تو مهربانترين مهربانانى . مولايم ! تحيرم را در كارم ، و ناراحتيم را در سوزش قلب و حرارت سينه ام مى بينى ، پروردگارا ! به آنچه تو شايسته آنى راه گشايش و فرجى به من عطا فرما ، و راه سهل و آسانى را برايم مهيا ساز . و كسى را كه براى بدام انداختن من دام نهاده تا نابودم كند مكر و فريبش را به خودش بازگردان ، و كسى را كه چاهى برايم كنده تا مرا در آن بيندازد خودش را در آن افكن ، وشر و مكر و فساد و ضررهاى او را كه از پرهيزگارانت باز مى دارى را از من بازدار . پروردگارا ! بنده تو بنده توست ، دعايش را اجابت نما ، و ناتوان توست ناتوان توست ، غم و اندوهش را بر طرف ساز ، بدرستى كه تمام دستاويزها جز دستاويز تو از او قطع شده ، و تمام پناهگاهها جز پناهگاه تو از او زايل شده است . مولايم ! اين دعايم را اگر رد كنى جايگاه اجابت ديگرى نمى يابد ، و گمانم به تو را اگر تكذيب كنى كجا صدق آن بثبوت رسد ، پس كسى را كه درگاه ديگرى را نمى شناسد از در خانه ات نران ، و كسى را كه جز با تو آشنا نيست را از خودت دور نساز . خداوندا ! چهره اى كه با اميد بسويت آمده شايسته بى توجهى نيست ،
و پيشانى اى كه در مقابل تو به سجده افتاده سزاوار رسيدن به مقصود است ، و گونه اى كه با نيازمندى روى زمين نهاده شده شايسته است كه خواهنده به مراد و مقصودش نايل آيد . بارالها ! اين به خاك نهادن گونه ام و تضرعم در خواست از تو و تلاش من است ، به رحمتت اميدهايم را محقق ساز ، و به رافتت انجام خواسته هايم را سهل و آسان گردان ، و چيدن ثمرات اجابت دعاهايم را به من بنمايان . خدايا ! آنگاه كه نيازمندى در مقابل تو ايستاده و تو را شفيع قرار دهد و تو او را شخصى بيايى كه دعايش امكان اجابت ندارد ، ولى مطيع و منقاد مى باشد ، من از تو طلب شفاعت مى كنم به بزرگواريت و بزرگوارى پيامبران برگزيده ات ، كه به خاطر آنان موجودات را خلق كرده ، و از آسمان نازل فرمودى آنچه فرو فرستادى . به تو نزديكى مى جويم به اولين فردى كه تاج جلالت بر سر او نهادى ، و جايگاه نيكوى از خلقت را به او بخشيدى ، حجتت در خلقت و امينت در بين بندگانت ، محمد ، فرستاده ات ، و به امير المومنين على خاستگاه نور او و بيانگر سر او ، سيد اوصياء و پيشواى متقين ، رهنماى دين ، پيشواى سپيد رويان در قيامت ، پدر امامان رهنما . و به تو نزديكى مى جويم به برگزيده برگزيدگان ، و مادر انوار مقدسه ،
و انسيه حوراء ، بتول عذراء ، فاطمه زهرا ، و به دو نور ديده پيامبر و دو ميوه قلب زهرا ، دو سيد و دو امام ابى محمد حسن وابى عبد الله حسين . و به على بن حسين السجاد ، زينت بندگان ، راهب عرب ، و كسى كه در اثر كثرت عبادت بر جبينش علامت سجده رقم خورده بود ، و به مولايم محمد بن على الباقر ، امام دانا و سيد حاكم ، ستاره پر فروغ و ماه تابان . و به امام راستگو جعفر بن محمد الصادق ، مبين مشكلات و نمايان گر حقايق ، پاسخ گوينده به هر گوينده با دليل و برهان ، به سكوت وادارنده هر جدال كننده ، ساكن كننده هر حركت . و به مولايم موسى بن جعفر ، امام پرهيزكار ، و خالص و مخلص ، و نور احمدى و نور انور و پرتو شكوفا ، و به مولايم على بن موسى الرضا ، امام مرتضى ، و شمشير از نيام بر كشيده . و به مولايم محمد بن على الجواد ، امام گرامىتر ، درگاه اميدواران و راه روشن ، و داناى مويد ، سرچشمه حكمتها و چراغ تاريكيها ، سيد عرب و عجم هدايتگر به راه راست ، و موفق به تاييد و تسديد .
و به امام على بن محمد كه در پادگان متولد شد ، عطاى خداوند و پدر پيشوايان پاك كه با پندها بشارت داد و ترساند ، و به مولايم ابى محمد حسن بن على العسكري امام منزه از گناه ، پاكيزه از هر ستم و ظلم ، داناى دانايان ، ماه تابان ، و بهار مردمان ، متقى و بخشنده پاكيزه و پاك . و به تو نزديكى مى جويم به نگهبان دانايى كه او را بر خزينه هاى زمين قرارداده ، و پدر مهربانى كه بسط و قبض را دريد قدرت او نهادى ، داراى مناقب نيكو ، درهم كوبنده درخت ملعونه . سخن گو با مردم در گاهواره ، و رهنماى بسوى راه راست ، پوشيده از ديدگان ، حاضر در شهرها ، پوشيده از ديدهاى تيز اوهام و افكار ، باقيمانده نياكان ، وارث شمشير ذو الفقار ، كسى كه در خانه خداوند ظاهر مى شود ، داناى پاكيزه حجه بن الحسن ، كه بهترين تحيتها و برترين بركتها و كامل ترين درودها برايشان باد . پروردگارا ! اينان پناهان من در خواسته هايم و وسايل من هستند ، پس برايشان درود فرست ، درودى كه جز تو اندازه اش را نداند و انبوه خلق به اندكى از آن راه نبرد ، و بهترين گمانم را در مورد ايشان تحقق بخش ، و برترين آرزويم را به منصه ظهور برسان . خدايا ! دستگيره محكمى جز تو ندارم كه بدان چنگ زنم ، و گفتار ارزشمندترى جز خواندن تو ندارم تا بدان دل گرم باشد ، و شفيعانى آبرومندتر جز اين گروه ندارم تا نزد تو آورم . پروردگارا ! آيا راه ديگرى جز اجابت دعايم و رحم نمودن بر اشكها و ناله هايم باقى مانده است ، اى كسى كه جز او خدايى نيست ، اى اجابت كننده مضطر و بيچاره آنگاه كه او را بخواند . اى رحم كننده بر اشكهاى يعقوب ، و اى بر طرف كننده نارا حتى ايوب ، مرا بيامرز و مشمول رحمتت قرارده ، و بر گروه كافر يارى نما ، و راه گشايشى بر من عطا كن و تو بهترين راه گشايى ، اى داراى نيروى قوى و اى مهربانترين مهربانان . ( 18 ) - دعاى آن حضرت براى رهايى از دشواريها تو خداوندى هستى كه آغازگر خلق و اعاده كننده آنانى ، تو خدايى هستى كه جز تو خدايى نيست ، تدبير كننده كارها و مبعوث كننده دفن شده هاي در قبرها مى باشى ، و تو خدايى هستى كه خداوندى جز تو نيست قبض كننده و گستراننده اى ، و تو خدايى هستى كه خداوندى جز تو نيست ، وارث زمين و هر چه در آنست مى باشى .
از تو مى خواهم بنامت كه هرگاه بدان خوانده شوى اجابت كرده ، و هرگاه بدان سوال شوى عطا مى كنى ، و از تو مى خواهم به حق محمد و خاندانش ، و به حق ايشان كه برخود لازم نموده اى ، اينكه بر محمد و خاندانش درود فرستاده ، و در اين ساعت در اين ساعت حاجتم را برآورى ، اى آقايم اى مولايم اى پناهم . از تو مى خواهم به هر نامى كه خود را بدان نام ناميده اى ، و در علم غيبت بدان خود را مخصوص نموده اى ، اينكه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و در رهايى ما از اين مشكل تعجيل فرمايى ، اى دگرگون كننده قلبها و ديدگان ، اى شنونده دعاها ، تو بر هر كار قادرى ، به رحمتت اى مهربانترين مهربانان .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
قطعه ادبي
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و ... .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم