0%
چهارشنبه ، 05 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى ....

پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى ....
پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى كه بنده و پيامبرت سليمان بن داود آنگاه كه گفت : " پروردگارا سلطنت و پادشاهى بزرگى به من عطا فرما كه بعد از من به كسى عنايت نمى نمايى بدرستى كه تو عطا كننده هستى " ، تو را بدان نام خواند . و دعايش را اجابت و مخلوقات را مطيع او گردانده ، و باد را مركب او قرارداده ،…
پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى كه بنده و پيامبرت سليمان بن داود آنگاه كه گفت : " پروردگارا سلطنت و پادشاهى بزرگى به من عطا فرما كه بعد از من به كسى عنايت نمى نمايى بدرستى كه تو عطا كننده هستى " ، تو را بدان نام خواند . و دعايش را اجابت و مخلوقات را مطيع او گردانده ، و باد را مركب او قرارداده ، و زبان پرندگان را به او تعليم نمودى ، و جن را مسخر او كردى ، كه گروهى بناء وعده اى غواص و بعضى را به اسارت در آورد ، اين فضل و احسان تو بود نه عنايت شخص ديگرى . و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست ، و قلبم را هدايت كرده ، و جانم را از پراكندگى دور دار ، و امورم را كفايت و ترسم را امنيت بخش ، و اسارتم را مبدل به رهايى كرده و پشتم را قوى گردان ، و به من مهلت ده ، و دعايم را اجابت و سخنم را بشنو ، و جهنم را جايگاه و دنيا را مهمترين مقصد من قرار مده ، و روزيم را گسترده و اخلاقم را نيكو و مرا از اسارت رهايى بخش ، تو آقا و مولا و آروزى منى . پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامت كه ايوب در هنگامى كه بعد از سلامتي بلا ، و بعد از عافيت بيمارى ، و بعد از گشايش زندگى سختى بر او مسلط شد ، تو را بدان نام خواند ، پس نا راحتيش را بر طرف و خانواده و همانند آن را به دو بخشيدى ، در هنگامى كه تو را مشتاقانه و با اميدوارى به فضلت خواند و ناراحتيش را بر تو عرضه داشت و گفت : " پروردگارا رنج و بلا مرا فراگرفته و تو مهربانترين مهربانان هستى " . پس دعايش را اجابت و ناراحتيش را بر طرف و به دو نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و ناراحتيم را بر طرف و در جانم و خانواده ، و اموال و فرزندان و برادرانم سلامتي و عافيت عطا كن ، عافيتى كه جاودانه ، كامل ، هدايتگر ، رشد كننده ، و بى نياز كننده از پزشك و دارو باشد ، و آن را در پوست و گوشتم قرارده ، و مرا از گوشها و چشمانم بهره مند ساز و تا لحظه مرگ آنها را در سلامتي كامل قرارده ، تو بر هر كار قادر و توانايى . بار الها ! و از تو مى خواهم بنامت كه يونس بن متى در شكم ماهى و در سه تاريكى ، تو را بدان نام خواند و گفت : جز تو معبودى نيست و پاك و منزهى و من از ستمكاران هستم و تو مهربانترين مهربانانى . پس دعايش را اجابت و بوته كدويى را برايش روياندى ، و او را بسوى صد هزار انسان يا بيشتر فرستادى ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و دعايم را اجابت ، و مرا مشمول عفوت گردان ، كه در درياى ظلم به خويشتن غرق شده ، و ديون بسيارى از مخلوقاتت بر ذمه من مى باشد ، و بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از آنان پوشيده دار و از آتش جهنم رهايى بخش و در اين لحظه از آزاد شدگان و رهايى يافتگان از آن قرارده ، به منتت اى منت گذار . پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامت كه بنده و پيامبرت عيسى بن مريم ، هنگامى كه او را به روح القدس تاييد كرده و در گاهواره به سخن درآوردى ، تو را بدان نام خواند ، پس به فرمان تو مردگان را زنده و بيماران را شفا ، و از گل همانند پرنده خلق كرده ، و با فرمانت پرنده به پرواز در آمده ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براى آن كار كه خلق كرده اى فارع گردان ، و بدان چه متكفل آن شده اى مشعول نساز ، و مرا از بندگان و زاهدان در دنيا و از كسانى كه ايشان را براى سلامتي خلق كرده و آنان را بدان گرامى داشته اى قرارده ، اى بزرگوار اى برتر اى والاتر . بارالها ! و از تو مى خواهم بنامت كه آصف بن برخيا براى آوردن تخت ملكه سبا تو را بدان نام خواند ، و كمتر از چشم برهم نهادن آن را منتقل نمود ، تا اينكه در جلوى ديدگانش قرار گرفت ، آنگاه كه آن را ديد گفته شد : تخت تو همين است ؟ گفت : گويا همين باشد . پس دعايش را اجابت و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و گناهانم را بر من ببخشاى ، و نيكيهايم را قبول ، و توبه ام را پذيرفته ، و فقرم را مبدل به بى نيازى ، و شكستگيم را جبران فرما ، و قلبم را بنامت زنده و مرا در سلامتي زنده بدار و بميران . خداوندا ! و از تو مى خواهم بنامى كه بنده و پيامبرت زكريا تو را بدان نام خواند ، در هنگامى كه خواهنده و اميدوار به فضل و بخششت ، در محراب عبادت با صداى آهسته تو را مخاطب قرار داد و گفت : " پروردگارا به من فرزندى عطا فرما كه وارث من و خاندان يعقوب باشد و از او خشنود باش " . پس به او يحيى را بخشيده و دعايش را اجابت كرده ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و فرزندانم را برايم باقى گذار و مرا از آنان بهره مند ساز ، و من و ايشان را از مومنين به او ، و مشتاقان ثوابت ، و ترسندگان از عقابت ، و اميدواران به آن چه نزد توست ، و مايوسان از آنچه نزد غير توست قرارده ، تا اينكه ما را زنده نگاه دارى به زندگانى پاكيزه ، و بميرانى مردن پاكيزه ، تو بر هر كار قادرى . پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى كه همسر فرعون تو را بدان نام خواند ، آن گاه كه گفت : " پروردگارا خانه اى در بهشت برايم آماده نما ، و مرا از فرعون و كار او رها ساز و از گروه ستمكاران نجات ده " . پس دعايش را اجابت و به او نزديك بودى ، اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و چشمانم را با ديدن بهشت و اوليايت روشن و به محمد و خاندانش مرا شادمان گردان ، و با آنان و همنشينى و نزديكى با ايشان مرا مانوس نما ، و مرا در بهشت مستقر كرده ، و از آتش و آنچه براى اهل آن از غل و زنجيرها و انواع عذابها و عقابها آماده نموده اى با عفوت نجات ده . خداوندا ! و از تو مى خواهم بنامت كه بنده و راستگويت مريم بتول و مادر حضرت عيسى تو را بدان نام خواند ، آنگاه كه گفتى : " و مريم دختر عمران كه فرجش را محافظت نموده و مادر آن از روحمان دميديم و كلمات پرودگارش و كتابهاى او را تصديق كرده و از عابدان گرديد " . و دعايش را اجابت و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در پناه محكم خود قرار ده و در حجاب خود مستور بدار ، و به حرز محكم خود محفوظ نما ، و به كفايت كافى ات مرا از شر هر ستمگر ، و ظلم هر تجاوزگر ، و مكر هر حيله گر ، و نيرنگ هر نيرنگ باز ، و سحر هر ساحر ، و ستم هر سلطان ستمگر كفايت فرما ، به قدرتت اى قدرتمند . پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى كه بنده و پيامبر ، و بر گزيده و منتخبت از مخلوقاتت ، و امين بر وحيت ، و مبعوث به بندگانت ، و فرستاده ات بسوى مردم ، محمد ، بنده ويژه و خالص تو كه درودهايت بر او و خاندانش باد تو را بدان نام خواند . پس دعاى او را اجابت و به لشكريانى كه ديده نمى شد او را يارى كردى ، و حق را برتر و باطل را ضعيف و خوار گرداندى ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست ، درودى پاك و پاكيزه ، و رشد كننده و جاودانه و مبارك ، هم چنان كه بر جدشان ابراهيم و خاندانش درود فرستاده ، و برايشان مبارك گرداندى ، و سلام فرست برايشان هم چنان كه بر آنان سلام فرستادى ، و از جانب خود برايشان افزون فرما . و مرا در زمره ايشان و بهمراه آنان قرارده و با آنها و در زمره ايشان محشور فرما ، تا اينكه از حوض آنان مرا سيراب كرده ، و در زمره آنان داخل فرمايى ، و با آنان مجتمع گردانده و چشمانم را به ايشان روشن گردانى ، و خواسته ام را اجابت و آرزوهايم را در دين و دنيا و آخرت
و زندگى و مرگ عطا فرمايى ، و سلامم را به آنان رسانده و جواب سلام ايشان را به من برگردانى ، و درود و رحمت و بركتهايت برايشان باد . خداوندا ! تو كسى هستى كه در نيمه هاي هر شب ندا مى كنى : آيا خواهنده اى هست كه به او عطا كنم ، آيا خواننده اى هست كه دعايش را اجابت كنم ، آيا استغفار كننده اى هست كه او را ببخشم ، آيا اميدوارى هست كه اميدش را بر آورم ، آيا آرزومندى هست تا او را به آرزويش برسانم . من در درگاه تو ايستاده و خواهنده تو ام ، بيچاره درگاهت هستم ، ناتوان و فقير توام ، آرزومند درگاهت ، اميدوار فضل و رحمتت ، و آرزومند عفو و مغفرتت ، و خواهنده غفران و ببخش توام . پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خواسته ام را عطا ، و آرزويم را برآور ، فقرم را جبران ، و به عصيان و سر كشى ام رحم نما ، و از گناهانم درگذر ، و آنچه از بندگانت بر ذمه من هست را بر من ببخشاى ، و ضعفم را تقويت ، و بيچارگى ام را مبدل به عزت ، و جايگاهم را محكم گردان ، و گناهم را مورد بخشايش قرار ده ، و فكرم را رشد ، و ما لم را از حلال افزون فرما . و در تمام كارها و اعمالم خير مقدر كن ، و مرا بدان راضى و خشنود گردان ، و مرا و پدر و مادرم و فرزندانشان ، از آنان و مردان مومن و مسلمان ،زنده يا مرده ايشان را بيامرز ، تو شنونده دعاها مى باشى . و از نيكى كردن به پدر و ما در آنچه مرا مستحق ثواب تو و بهشتت مى كند به من الهام كنى ، نيكيهاى ايشان را قبول و گناهانشان را ببخشاى ، و ايشان را در مقابل بهترين عملي كه نسبت به من انجام داده اند پاداش و بهشت عطا كن . خداوندا ! يقين دارم كه به ستم كردن امر نكرده و بدان خشنود نمى باشى ، و ميل به آن نداشته و آن را نمى خواهى و دوست ندارى ، اين گروه را مى بينى كه به ظلم و ستم بندگانت ، و تعدى و تجاوز بنا حق و ظالمانه و دشمنانه و خصمانه بر عليه ما مشغولند . اگر براى ايشان مدت و زمانى تعيين كرده اى كه بايد آن را بپايان رسانند ، يا اجلهايى را بر ايشان معين ساخته اى كه بايد بدانها برسند ، خود فرموده اى و سخن تو حق و وعده ات صادق است كه : " خداوند آنچه بخواهد را محو يا تثبيت مى كند و كتاب تغيير ناپذير نزد اوست . " پس من از تو مى خواهم بتمامى آنچه پيامبران و رسولانت تو را بدانها خواسته اند ، و از تو مى خواهم بدآنچه بندگان صالحت و فرشتگان مقربت از تو طلب كرده اند ، كه اين مقدرات را از كتاب تغيير ناپذيرت محو كرده ، و بر ايشان اضمحلال و نابودى را رقم زنى . تا اجلهايشان نزديك و مدتشان بسر آمده و ايامشان به پايان رسيده و عمرشان تمام شود ، و فاسقانشان نابود و گروهى از ايشان را بر گروه ديگر مسلط فرمايى ، تا احدى از ايشان باقى نمانده و رستگار نگردد ، اجتماعشان را پراكنده ، و سلاحشان را سست ، گروهشان را متفرق ، و اجلهايشان را مقطوع ، و عمرشان را كوتاه ، و قدمهايشان را متزلزل گردانده ، و شهرهايت را از آنان پاك گردان و بندگانت را بر آنان مسلط فرما . چرا كه ايشان سنتت را تغيير داده و عهدت را شكسته و حرمتت را هتك كرده اند ، و آنچه نهى كرده اى را انجام داده ، و بسيار سركشى نموده و به گمراهى عميقى فرو رفته اند . پس بر محمد و خاندانش درود فرست و به پراكندگى اجتماعشان ، و مرگ زندگانشان ، و غارت همسرانشان فرمان بده ، و بندگانت را از ستم ايشان رها ساخته و قدرتشان را از تجاوز نمودن سلب كن ، و زمينت را از آنان پاك گردان ، و به نابودى زراعتشان و از بين رفتن اموالشان ، و پراكندگى گروهشان ، و نابودى ساختمانهايشان فرمان بده ، اى صاحب جلالت و بزرگوارى . اى معبود من و معبود هر چيز ، و پروردگار من و پروردگار هر چيز ، از تو مى خواهم ، و تو را مى خوانم به آنچه دو بنده و رسول و پيامبر و برگزيده ات ، موسى و هارون ، تو را بدان خواندند ، در زمانى كه تو را با اميد به فضلت مخاطب قرارداده و گفتند : " پروردگارا به فرعون و يارانش زمينت و اموال بسيارى را در زندگى دنيا دادى ، پروردگار تا از راهت مردم را گمراه كنند ، پروردگارا اموالشان را نابود و قلبهايشان را قسى گردان تا آنگاه كه عذاب دردناك جهنم را نديده اند ايمان نياورند " . پس بر اين دو نفر به اجابت دعايشان منت نهاده و نعمت عطا كردى ، تا آنكه فرمانت را به ايشان ابلاغ فرمودى كه : " دعاى شما اجابت شد پس پايدار باشيد و راه نادانان را پى نگيريد . " [ از تو مى خواهم ] كه بر محمد و خاندانش درود فرستى و اموال اين گروه ظالم را سلب ، و قلبشان را قسى ، و ايشان را در زمين فرو برده ، و در دريا غرقشان سازى ، چرا كه آسمانها و زمين ، و آنچه در آنهاست از آن توست ، قدرت و نيرويت را در قبال ايشان به مردم بنمايان ، و اين كار را نسبت به ايشان انجام ده ، و در اين عمل تسريع فرما . اى بهترين فردى كه مورد سوال واقع شده ، و بهترين فردى كه خوانده شده ، و برترين فردى كه در برابرش خضوع انجام گرفته ، و دستها بسويش بالا رفته ، و زبانها او را ناميده ، و چشمها به او دوخته شده ، و قلبها به او مايل گرديده ، و گامها بسوى او برداشته شده ، و محاسبه اعمال بدست اوست .
پروردگارا ! و من بنده توام ، از تو مى خواهم به برترين نامهايت ، و تمام نامهايت برتر است ، بلكه از تو مى خواهم به تمامى نامهايت ، كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و ايشان را در خانه هايشان هلاك گردانده و نابود نمايى ، و آنان را با تيرهاى بلا سنگباران كن ، و به صورت بر زمين انداز ، وكيد و مكرشان را به خودشان بازگردان ، و ايشان را به پشيمانيشان مواخذه كن . تا پس از نخوت و غرور ذليل و خوار شده ، و بعد از تكبر و زورگويى خاشع و هلاك گردند ، ذليلانى كه اسير در چنگال دامهايى هستند كه اميد داشتند ما را در آنها ببينند ، و قدرت و نيروى خود را بر عليه ايشان به ما نشان ده ، و همانند گروههاى ظالم و ستمگر ايشان را عذاب فرما ، بدرستى كه مواخذه تو دردناك و شديد ، و مواخذه شخص قدرتمند و توانا مى باشد ، همانا تو قدرتمند و توانايى ، عقابت شديد و عذابت دردناك است .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
قطعه ادبي
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامى .... .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم