0%
شنبه ، 01 مهر 1402

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

ادعيه آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد

ادعيه آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد
براى توجه نمودن به نماز بعد از گفتن تكبير در ركوع نمازهاى واجب در قنوت در حال قنوت در تعقيب نمازهاى واجب در استخاره در استخاره در نماز حاجت و استخاره ( 8 ) دعاى آن حضرت براى توجه نمودن به نماز بعد از گفتن تكبير چهره ام را بسوى كسى قرار مى دهم كه آسمانها و زمين را خلق كرد ، در حالى كه در راه مستقيم قرار داشته…
براى توجه نمودن به نماز بعد از گفتن تكبير در ركوع نمازهاى واجب در قنوت در حال قنوت در تعقيب نمازهاى واجب در استخاره در استخاره در نماز حاجت و استخاره
( 8 ) دعاى آن حضرت براى توجه نمودن به نماز بعد از گفتن تكبير چهره ام را بسوى كسى قرار مى دهم كه آسمانها و زمين را خلق كرد ، در حالى كه در راه مستقيم قرار داشته و تسليم او هستم ، و به دين حضرت ابراهيم و محمد و هدايت حضرت على قرار داشته و نسبت به خدا شريكى قرار نداده ام . نماز و اعمالم و زندگى و مرگم براى پروردگار جهانيان بوده ، شريكى براى او نيست و بدين امر مامور شده ام و از مسلمانان هستم . پروردگارا ! مرا از مسلمانان قرارده ، از شر شيطان رانده شده به خداوند شنواى دانا پناه مى برم .
( 9 ) دعاى آن حضرت بعد از ذكر ركوع در نمازهاى واجب پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست ، و بر ناتوانى ما رحم نما ، و به حق آنان بفريادمان برس .
( 10 ) دعاى آن حضرت در قنوت پروردگارا ! بر محمد و خاندانش درود فرست ، و اوليايت را با قطعى ساختن وعده ات گرامى دار ، و آنان را به آنچه از ياريت اميد دارند برسان ، و دشمنى كسى كه به مخالفت تو برخاسته ، و از محرمات تو سركشى نموده و آنها را انجام داده ، و با كمك عنايات و نعمتهاى تو در صدد از هم گسستن حدت بر آمده ، و با همان نعمتهايت قصد نيرنگ با تو را نموده ، و بردبارى تو شامل حال او گرديده ، را از ايشان بازدار ، تا او را آشكار برگيرى ، يا در حالى كه مغرور شده باشد از ريشه برآورى . پروردگارا ! بدرستى كه تو فرموده اى و فرموده است حق است : " آنگاه كه زمين سبزى و زينت به خود گرفت و اهل آن گمان كردند بر آن قادر هستند امر ما در شب يا روز فرا رسيد پس آن را نابود ساختيم گويا كه ديروز هيچ سبزه اى وجود نداشته ، اين چنين آيات را براى گروهى كه انديشه كنند شرح مى دهيم " ، و نيز فرموده اى : " پس چون ما را به خشم آوردند از آنان انتقام گرفتيم . " و براستى كه آخرين فرصت نزد ما بسر آمده ، و ما براى خشم تو غضبناك ، بر يارى حق هماهنگ ، و به آمدن فرمانت مشتاق ، و براى تحقق يافتن وعده ات در انتظار بسر برده ، و فرود آمدن عذابت را بر دشمنانت خواهانيم . بارالها ! پس در آن امر بما اذن ده ، و راههايش را بگشاى ، و نحوه بيرون آمدن از آن را آسان گردان ، و زمينه هاى پيمودنش را فراهم نما ، و راههاى آن را برويمان بگشاى ، و سپاهيان و ياورانش را تاييد فرما ، و عذابت را بر ستمگران زودتر برسان ، و شمشير نعمتت را بر دشمنان معاندت بگستران ، و انتقام خونها را بگير كه تو بسيار بخشنده و مكر كننده اى .
( 11 ) دعاى آن حضرت در حال قنوت پروردگارا ! اى صاحب ملك هستى ، به هر كس كه خواهى ملك و سلطنت داده ، و از هر كه خواهى جامه ملك بدر مى كنى ، هر كه را خواهى عزيز گردانده ، و هر كسى را كه بخواهى ذليل مى گردانى ، خير و نيكى در دست توست ، براستى كه تو بر هر چيز توانايى . اى بزرگوار ، اى بخشنده ، اى صاحب جلالت و عظمت ، اى بسيار سخت گيرنده و صاحب قدرت ، اى كسى كه هر چه اراده كند انجام پذيرد ، اى صاحب نيروى جاودانه ، اى مهربان ، اى زنده در هنگاميكه هيچ زنده اى وجود نداشته باشد ، اى زنده . پروردگارا ! از تو مى خواهم به آن اسم پنهان و پوشيده كه در عالم غيب نزد خودت قرارداده اى ، و هيچ يك از مخلوقاتت بر آن آگاهى ندارند ، و از تو مى خواهم به آن اسم كه به آن مخلوقاتت را هرگونه كه بخواهى در رحمها شكل مى دهى ، و به آن اسم روزيهايشان را در چند طبقه تاريك از ميان رگها و استخوانها مى فرستى . و از تو مى خواهم به آن نامت كه با آن ميان دلهاى دوستانت الفت داده ، و نيز بين يخ و آتش هماهنگى برقرار كرده اى ، كه نه اين آن را آب مى كند و نه آن اين را خاموش مى سازد . و تو را مى خوانم به آن نامت كه با آن طعم آبها را پديد آورده اى ، و تو را مى خوانم به آن نامت كه با آن آب را در ريشه هاي گياهان ميان طبقات خاك جارى ساخته اى ، و آب را به رگ و ريشه درختان در ميان سنگ خارا فرستاده اى . و از تو مى خواهم به آن نامت كه به آن طعم ميوه ها و رنگ آنها را پديد آورده اى ، و از تو مى خواهم به آن نامى كه با آن پديد آورده و باز مى گردانى ، و تو را مى خوانم به آن اسم يكتاى بى همتاى . تو كه در وحدانيت يكتاست و در بى نيازى بى همتا . و تو را مى خوانم به آن نامت كه با آن آب را از سنگ سخت شكافته و از هر جا كه اراده نمودى جارى ساخته اى ، و تو را مى خوانم به آن نامت كه با آن خلقت را آفريدى ، و هر گونه كه خواسته اى و هر طورى كه خواسته اند روزيشان داده اى . اى كسى كه روزها و شبها او را تغيير ندهند ، تو را مى خوانم به آنچه نوح تو را با آن خواند ، آن هنگام كه تو را مخاطب قرارداد ، پس او و همراهانش را نجات داده و قومش را هلاك نمودى . و تو را مى خوانم به آنچه خليل تو ابراهيم با آن تو را خواند ، آنگاه كه تو را مخاطب قرارداد ، پس او را نجات داده و آتش را به روى سرد و سلامت نمودى . و تو را مى خوانم به آنچه كليم تو موسى تو را با آن خواند ، پس دريا ( رود نيل ) را شكافتى و او و بنى اسراييل را نجات داده و فرعون و قومش را در آن غرق ساختى . و تو را مى خوانم به آنچه روح تو عيسى تو را با آن خواند ، آنگاه كه تو را مخاطب قرار داد ، پس او را از دشمنان نجات داده و بسوى خودت بالا بردى ، و تو را مى خوانم به آنچه حبيب تو و برگزيده و پيامبرت محمد ، تو را با آن خواند ، پس دعايش را اجابت كرده و از احزاب و گروهها نجاتش دادى و بر دشمنانت ياريش نمودى . و از تو مى خواهم به آن نامت كه هرگاه با آن خوانده شوى اجابت مى فرمايى ، اى كسى كه خلق و امر از آن توست ، اى آنكه دانش او همه چيز را فراگرفته ، اى آنكه تعداد همه چيز را مى داند . اى آنكه روزها و شبها او را تغيير ندهند ، و صداها بر او مشتبه نگردد ، زبانها بر او پوشيده نمى ماند ، و اصرار كنندگان او را به ستوه در نياورند . از تو درخواست مى كنم كه بر برگزيدگان خلقت محمد و خاندانش با برترين درودهايت درود فرستى ، و بر تمامى پيامبران و فرستگانت كه هدايت را از جانب تو تبليغ كرده و پيمانهاى اطاعتت را محكم نمودند ، درود فرستى ، و بر بندگان صالحت درود فرست . اى آنكه خلف وعده نمى كنى ، وعده اى را كه به من داده اى تحقق بخش و اصحابم را برايم جمع كرده و آنان را صبور گردان ، و مرا بر دشمنانت و دشمنان فرستاده ات يارى بخش ، و دعايم را نا اميد مگردان ، كه من بنده تو فرزند بنده ات ، فرزند كنيزت هستم ، اسير درگاه توام . اى آقاى من تو هستى كه اين مقام را بر من منت نهاده اى و از ميان بسيارى از مخلوقاتت بر من تفضل فرموده اى . از تو درخواست مى كنم ، كه بر محمد و خاندانش درود فرستى و آنچه به من وعده كرده اى را تحقق بخشى ، بدرستى كه گفتارت صادق بوده و خلف وعده نمى كنى ، و بر هر چيز توانايى .
( 12 ) دعاى آن حضرت بعد از نمازهاى واجب پروردگارا ! مرا از غم واندوه و بيمناك بودن و وسوسه هاي شيطان رهايى بخش ، به رحمتت اى مهربانترين مهربانان .
( 13 ) دعاى آن حضرت در استخاره از آن حضرت روايت شده كه فرمود : در دو كاغذ مى نويسى : اختيار خداوند و پيامبرش براى فلان پسر فلان ، و در يكى مى نويسى : بكن ، و در ديگرى : نكن ، سپس آنها را در دو گلوله گلى قرار داده و در قدح آبى مى اندازى ، آنگاه وضو گرفته و دو ركعت نماز مى گذارى ، و پس از آن اين دعا را مى خوانى : پروردگارا ! از تو طلب خير مى كنم ، طلب خير كسى كه امورش را به تو واگذار كرده و در آنها به تو توكل مى كند ، و در آنچه بر او وارد شده تسليم تو مى باشد . خداوندا ! براى من خير را اختيار كن نه شر ، و مرا يارى نما و از خودت دور نساز ، و به من قدرت عنايت فرما ، و بسوى خير هدايتم كن و گمراهم ننما ، و نسبت به قضا و قدرت راضى نموده ، و مقدراتت را بر من مبارك گردان ، تو هر چه بخواهى انجام داده و آنچه را بخواهى عطا مى فرمايى . خداوندا ! اگر خير و صلاح من در اين كار - كه اين چنين است - مى باشد ، مرا بر انجام آن يارى ده و قادر ساز ، و امر به انجام آن بنما ، و راه هدايت را برايم تبيين فرما . خدايا ! و اگر غير از اين مى باشد ، توجه مرا بسوى كارى كه خير من در آنست ، معطوف كن ، بدرستى كه تو قادر بوده و من توانا نيستم ، و آگاه بوده و من آگاه نيستم ، و تو داناى پنهانى ها هستى ، اى مهربانترين مهربانان . آنگاه سجده كرده و صدبار مى گويى : از خداوند طلب خير همراه با سلامتي مى كنم . پس سر برداشته در انتظار بيرون آمدن كاغذها از گلوله هاي گلى باش ، هر كدام كه بيرون آمد به مقتضايش عمل نما .
( 14 ) دعاى آن حضرت در استخاره از آن حضرت نقل شده : ده مرتبه سوره حمد را مى خوانى - و حداقل آن سه بار است و كمتر از آن يك مرتبه مى باشد - پس ده بار " انا انزلناه " را خوانده ، آنگاه سه بار اين دعا را مى خوانى : خداوندا ! از تو طلب خير مى كنم ، به جهت آنكه تو به سرانجام كارها دانايى ، و با تو مشورت مى كنم به جهت گمان نيكويم به تو در آنچه بدان آرزومند و هراسانم . بارالها ! اگر اين كار فلانى از امورى است كه آغاز و انجامش با بركت توام ، و روزها و شبهايش بكرامت قرين گشته ، خداوندا برايم در آن خير را اختيار فرما ، كه سختى هايش را به آسانى و روزهايش را به شادمانى خاتمه دهى . پروردگارا ! اگر امر است فرمانبرى نموده ، و اگر نهى است خود دارى كنم ، خدا يا از تو طلب خير مى كنم ، با رحمتت ، خيرجويى در سلامتي كامل . آنگاه نيت كرده و قسمتى از تسبيح را بدست مى گيرى اگر تعداد آن قطعه زوج است آن كار را انجام ده و اگر فرد است انجام نده ، يا بالعكس .
( 15 ) دعاى آن حضرت در نماز حاجت و استخاره بنام خداوند بخشنده مهربان ، پروردگارا از تو مى خواهم بنامى كه بر آسمانها و زمين حكم رانده و به آنان گفتى : به اختيار يا اكراه منقاد و مطيع گرديد ، گفتند : مطيع تو هستيم ، و بنامت كه بر عصاى موسى حكم رانده ، پس آنگاه آنچه ساخته بودند را بلعيد . و از تو مى خواهم بنامت كه قلبهاى ساحران را بسوى خود معطوف داشته تا آنجا كه گفتند : به پروردگار جهانيان ايمان آورديم ، پروردگار موسى و هارون ، تو پروردگار جهانيان هستى ، و از تو مى خواهم با قدرتى كه هر چيز جديد بدان فرسوده شده ، و هر شي فرسوده متجدد مى گردد . و از تو مى خواهم به تمام حقوقى كه براى توست و حقوقى كه براى خود قرار داده اى ، اگر اين كار در دين و دنيا و آخرتم خير بدنبال دارد ، بر محمد و خاندانش درود و سلام فرستى و آن را بر من آماده كرده و سهل و آسان گردانى ، و بر من در آن لطف و مرحمت نمايى ، بدرستى كه تو بهترين رحم كنندگانى . و اگر بر آن در دين و دنيا و آخرتم شر مترتب مى باشد بر محمد و خاندانش درود و سلام فرستى ، و اين كار را به هر نحو و به هر چه كه مى خواهى از من دور دارى ، و مرا نسبت به قضايت راضى گردانده و مقدراتت را بر من مبارك گردانى ، تا اينكه تعجيل آنچه آن را به تاخير انداخته اى و تاخير آنچه تعجيل آن را مقدر كرده اى را خواستار نباشم . بدرستى كه هيچ توان و نيرويى جز با كمك تو وجود ندارد ، اى برتر ، اى بزرگوار ، اى داراى جلالت و اكرام .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:49 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی وادعیه وزیارات
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ادعيه آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم