0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

انجيل و بشارت موعود

انجيل و بشارت موعود
بر اساس بشارات فراوانى كه دركتاب انجيل آمده است ، حضرت مسيح ( ع ) به دنبال قيام حضرت قايم ( ع ) در فلسطين آشكار خواهد شد وبه يارى آن حضرت خواهد شتافت وپشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد ، تا يهوديان و مسيحيان وپيروان وى تكليف خويش را بدانند و به اسلام بگروند وحامى حضرت مهدى ( ع ) گردند . از اين رو ، در آخرين روزهاى…
بر اساس بشارات فراوانى كه دركتاب انجيل آمده است ، حضرت مسيح ( ع ) به دنبال قيام حضرت قايم ( ع ) در فلسطين آشكار خواهد شد وبه يارى آن حضرت خواهد شتافت وپشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد ، تا يهوديان و مسيحيان وپيروان وى تكليف خويش را بدانند و به اسلام بگروند وحامى حضرت مهدى ( ع ) گردند .
از اين رو ، در آخرين روزهاى زندگى- و شايد در طول دوران حيات- به ياران و شاگردان خود ، توصيه ها و سفارش هاى بسيارى درباره بازگشت خود به زمين نموده و آنان را در انتظارگذارده وامر به بيدارى و آمادگى فرموده است . ما براى نمونه متن برخى از آن بشارات راكه درانجيل آمده است مى آوريم :
انجيل متي : . . . . عيسى در جواب ايشان گفت : زنهاركسى شما را گمراه نكند . آن روكه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مسيح هستم و بسيارى را گمراه خواهند كرد . و جنگ ها واخبار جنگها را خواهيد شنيد . زنهار مضطرب مشويد ، زيرا كه وقوع اين همه لازم است ليكن انتها هنوز نيست ، زيرا قومى با قومى ومملكتى با مملكتى تفاوت خواهند نمود وقحطى ها ووباها و زلزله ها در جاى ها پديد آيد . و فورا پس از مصيبت آن امام ، آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهد وستارگان از آسمان فرو ريزند ، وقوت هاى افلاك متزلزل گردد .
آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد ، ودر آن وقت جميع طوايف زمين سينه زنى كنند وپسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان با قوت وجلال عظيم آيد . . . ( 1 )
انجيل مرقس : . . . از آن روز وساعت ، غير از پدر ، هيچ كس اطلاع ندارد ، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم ، پس برحذر و بيدارشده دعا كنيد ، زيرا نمى دانيد كه آن وقت كى مى شود . مثل كسى كه عازم سفر شده خانه خود را واگذارد وخادمان خود را قدرت داده ، هر يكى را به شغلى خاص مقرر نمايد ودربان را امر فرمايد كه بيدار بماند . پس بيدار باشيد زيرا نمى دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مى آيد . در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح . مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد . اما آن چه به شما مي گويم به همه مي گويم ، بيدار باشيد . ( 2 )
انجيل لوقا : كمرهاى خود را بسته ، چراغ هاى خود را افروخته بداريد . وشما مانند كسانى باشيد كه انتظار آقاى خود را مي كشند ، كه چه وقت از عروسى مراجعت كند ، تا هر وقت آيد ودر را بكوبد ، بى درنگ براى او بازكنند . پس شما نيز مستعد باشيد ، زيرا در ساعتى كه گمان نمى بريد پسر انسان مى آيد ( 3 )
انجيل يو حنا : وبدر قدرت بخشيده است كه داورى هم بكند ، زيراكه پسر انسان است واز
اين تعجب مكنيد ، زيرا ساعتى مى آيد كه در آن جميع كسانى كه در قبور مى باشند آواز او را خواهند شنيد وبيرون خواهند آمد ، هركه اعمال نيكوكرد براى قيامت حيات ، وهركه اعمال بد كرد به جهت قيامت داورى . ( 4 )
مكاشفه يوحنا : وعلامتى عظيم در آسمان ظاهر شد . زنى كه آفتاب را در بر دارد وماه زير پاى هايش وبر سرش تاجى از دوازده ستاره است . و آبستن بوده ، از درد زه و عذاب زاييدن فرياد برمى آورد .
وعلامتى ديگر در آسمان پديد آمد كه اينك اژدهاى بزرگ آتش گون كه او را هفت سر وده شاخ بود وبر سرهايش هفت افسر ، ودمش ثلث ستارگان آسمان را كشيده آن ها را بر زمين ريخت واژدها پيش آن زن- كه مى زاييد- بايستاد تا چون بزايد فرزند او را ببلعد .
پس پسر نرينه را زاييد كه همه امت هاى زمين را به عصاى آهنين حكم رانى خواهد كرد وفرزندش به نزد خدا وتخت او ربوده شد . . . . ( 5 )
با اندكى تامل آمد درآيات مذكور اين نتيجه به دست مى آيد كه شخص مورد بشارت در مكاشفه ياد شده ، بزرگترين مولود جهان انسانيت ، حضرت مهدى ( ع ) است كه در زمان نامعلومى از پشت پرده غيبت با شمشير ظاهر شده وبا عصاى آهنين بر بشريت حكومت مي كند ( 6 )
رساله پولس به روميان : پولس ، رساله هاى متعددى داشته است ، كه در رساله اش به روميان مى نويسد : زيرا يقين مى دانم كه دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جلالى كه در ما ظاهر خواهد شد ، هيچ است . . . و آن كه براى حكمرانى امت ها مبعوث شود ، اميد امت ما بر وى خواهد بود . ( 7 )
كتاب اعمال رسولان : و چون دين را گفت ، وقتى كه ايشان همى نگريستند بالا برده شد وابرى او را از چشمان ايشان در ربود . وچون به سوى آسمان چشم دوخته مى بودند ، هنگامى كه ا و مى رفت ناگاه دو مرد سفيد پوش نزد ايشان ايستاده ، گفتند : اى مردان جليل چرا ايستاده به سوى آسمان نگرانيد؟ همين عيسى كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد ، به همين طورى كه او را به سوى آسمان روانه ديديد . ( 8 )
1 . كتاب مقدس ، انجيل متى ص 41 باب 24 .
2 . كتاب مقدس ، انجيل مرقس ، ص77 باب 13 .
3 . كتاب مقدس انجيل لوقا ، ص 116 ، باب 12 . .
4 . كتاب مقدس ، انجيل يوحنا ، ص 152 ، باب 5 .
5 . كتاب مقدس ، مكاشفه يوحنا ص 408 ، باب 12 .
6 . بشارت عهدين ص 265-267 .
7 . رساله پولس رسول به روميان ، ص 252 و 261باب 8 و 5 .
8 . كتاب مقدس اعمال رسولان ص187 باب 1 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی درنگاه...
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد انجيل و بشارت موعود .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم