0%
چهارشنبه ، 31 شهریور 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

تورات و بشارت موعود

تورات و بشارت موعود
دركتاب تورات كه ازكتب آسمانى به شمار مى رود و هم اكنون دردست اهل كتاب و مورد قبول آن ها است ، بشارات زيادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى درآخرالزمان آمده است . در زبور حضرت داود ( ع ) كه تحت عنوان مزامير در لابلاى كتب عهد عتيق آمده ، نويدهايى درباره ظهور حضرت مهدى ( ع ) به بيان هاى گوناگون داده شده است و…
دركتاب تورات كه ازكتب آسمانى به شمار مى رود و هم اكنون دردست اهل كتاب و مورد قبول آن ها است ، بشارات زيادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى درآخرالزمان آمده است .
در زبور حضرت داود ( ع ) كه تحت عنوان مزامير در لابلاى كتب عهد عتيق آمده ، نويدهايى درباره ظهور حضرت مهدى ( ع ) به بيان هاى گوناگون داده شده است و در 35 بخش از مزامير 150 گانه ، اشاره اى به ظهور مبارك آن حضرت ونويدى از پيروزى صالحان بر شريران وتشكيل حكومت واحد جهانى وتبديل اديان ومذاهب مختلف به يك دين محكم و آيين جاويد ، موجود است . ( 1 )
و جالب اين كه مطالبى كه قرآن كريم درباره ظهور حضرت مهدى ( ع ) اززبور نقل كرده است ، عينا در زبور فعلى موجود و از دستبرد تحريف وتفسير مصون مانده است .
قرآن كريم چنين مى فرمايد : ولقد كتبنا في الزبور من بعده الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ( 2 )
ما علاوه بر ذكر تورات در زبور نوشتيم كه درآينده بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد . مقصود از ذكر در آيه شريفه ، تورات موسى ( ع ) است كه زبور داود ( ع ) پيرو شريعت تورات بوده است . در زبور آمده است : . . . زيرا كه شريران منقطع مى شوند . اما متوكلان به خداوند وارث زمين خواهند شد ( 3 ) .
اسم او ابدا بماند ، اسمش مثل آفتاب باقى بماند ، در او مردمان بركت خواهند يافت وتمامى قبايل او را خجسته خواهند گفت ، بلكه اسم ذوالجلال او ابدا مبارك باد وتمامى زمين از جلالش پر شود ، دعاى داوود پسر يسي تمام شد . ( 4 )
دركتاب اشعياى نبى كه يكى از ييامبران پيرو تورات است ، بشارات فراوانى درباره ظهور حضرت آمده است : ونهالى ازتنه يسي ( 5 ) بيرون آمده ، شاخه اى از ريشه هايش خواهد شگفت وروح خداوند بر او قرار خواهد گرفت . . . مسكينان را به عدالت داورى خواهد كرد وبه جهت مظلومان زمين ، به راستى حكم خواهد نمود . . . كمربند كمرش عدالت خواهد بود وكمربند ميانش امانت . . . ( 6 )
منظور از نهالى كه از تنه يسي خواهد روييد ممكن است يكى از چهار نفر : حضرات داود ، سليمان ، عيسى و مهدى ( ع ) و باشند ولى دقت و بررسى كامل آيات مذكور نشان مى دهد كه منظور از اين نهال ، هيچ يك از آن پيامبران نيستند ، بلكه همه آن بشارت ها ويژه قايم آل محمد ( ع ) است ، زيرا حضرت داود وسليمان فرزندان پسرى يسي ، وحضرت عيسى ( ع ) نواده دخترى وى ، و مهدى ( ع ) نيز از جانب مادرش ، جناب نرجس خاتون- كه دختر يشوعا ، پسر قيصر ، پادشاه روم و از نسل حضرت داود ، و مادرش از اولاد حواريون حضرت عيسى ( ع ) بوده ، ونسب شريفش به ( ع ) شمعون صفا ، وصي حضرت عيسى ( ع ) مي رسد- نواده دخترى يسي مى باشد . ( 7 )
دركتاب يوييل نبى كه از پيامبران پيرو تورات است ، چنين آمده
است : آن گاه جميع امت ها را جمع كرده ، به وادى يهوشافاظ ( 8 ) فرود خواهم آورد و در آن جا با ايشان درباره قوم خود وميراث خويش ، اسراييل را محاكمه خواهم نمود . زيرا كه ايشان را در ميان امت ها پراكنده ساخته وزمين مرا تقسيم نموده اند وبر قوم من قرعه انداخته وپسرى در عوض فاحشه داده و دخترى به شراب فروخته اند تا بنوشند ( 9 ) دركتاب عاموس نبي ( 10 ) وهوشع نبى ( 11 ) نيز از نزول حضرت عيسى ( ع ) وداورى آن حضرت سخن به ميان آمدهاست 0 دركتاب " زكرياى نبى " بشارت ظهور مهدى ( ع ) چنين آمده است : اينك روز خداوند مى آيد وغنيمت تو در ميانت تقسيم خواهد شد 0 وجميع امت ها را به ضد اورشليم براى جنگ فراهم خواهد كرد وشهر را خواهند گرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمود 000 وخداوند بيرون آمده با آن قوم ها مقاتله خواهد كرد چنان كه در روز جنگ مقاتله نمود . . . و آن يك روز معروف خداوند خواهد بود . . . ويهوه خدا بر تمامى زمين پادشاه خواهد بود . . 0 " . ( 12 )
لازم به ياد آورى است كه دركتب عهدين تورات وانجيل كلمه " خداوند بيشتر در مورد حضرت عيسى ( ع ) به كار مى رود . دركتاب " حزقيال نبى نيز در مورد حضرت مهدى ( ع ) و سرنوشت اسراييل و جهانى شدن آيين توحيد خبرهايى آمده ادست : . . و اما تو اى پسر انسان خداوند يهوه چنين مى فرمايد : كه به هر جنس مرغان وبه همه حيوانات صحرا بگو : جمع شويد وبياييد ونزد قربانى من كه آن را براى شما ذبح مى نمايم فراهم آييد 0 قربانى عظيمى كه بر كوه هاى اسراييل ، تاگوشت بخوريد و خون بنوشيد . و خداوند يهو ه مى گويد : كه بر سفره من از اسبان وسواران وجباران وهمه مردان جنگى سير خواهيد شد . ومن جلال خود را در ميان امت ها قرار خواهم داد و جميع امت ها داورى مراكه آن را اجرا خواهم داشت ودست مراكه بر ايشان فرود خواهم آورد ، مشاهده خواهند نمود ( 13 ) بايد توجه داشت كه منظور از " پسر انسان مانند كلمه مسيح ، حضرت عيسى ( ع ) نيست؟ بلكه مراد از آن ، حضرت مهدى ( ع ) است ، زيرا در انجيل بيش از هشتاد باركلمه پسر انسان " آمده است كه تنها در سى مورد آن حضرت مسيح ( ع ) اراده شده است . ( 14 ) دركتاب حجي نبى نيز بشارت ظهور آمده است : يهوه
1 . آخرين اميد ، داود الهامى ص 193 .
2 . سوره انبياء ، آيه 105 .
3 . عهد عتيق ، كتاب مزامير مزمور37 .
4 . همان ، مزمور 72 .
5 . يسي به معناى قوى ، پدر حضرت داود و نوه " راعوت " است ، و به طورى مشهور بود كه داود را پسر " يسي " مى ناميدند در صورتى كه خود داود شهرت و شخصيت عظيمي داشته و از پيامبران بزرگ بنى اسراييل بوده است . قاموس كتاب مقدس .
6 . تورات ، كتاب اشعياىنبي ، باب 11 .
7 . ظهور حضرت مهدى از ديدگاه اسلام ، مذاهب وملل جهان هاشمى شهيدى ، ص 2 1 3 .
8 . نام صحراى است در نزديكى بيت المقدس كه اكنون وادى " قدرون " ناميده مى شود 0 لغت نامه دهخداص 177
09 تورات ، كتاب يوييل نبى ، ص 327 1باب 3 بندهاى 2 و 3 .
010 تورا ت ، كتاب عاموس نبى ، ص1333 باب 4 بندماى 2 1 و 3 1 .
11 . تورات ، كتاب هوشع نبى ص 1314باب 5 ، بندهاى 14 و 15 .
12 . تورات كتاب زكرياى نبى ص 1382 باب 4 1 ، بندهاى ا- 10
13 . تورات كتاب حزقيال نبى ص 265 1باب 39 ، بند 7 1-23 .
14 . قاموس كتاب مقدس ، ماد ه " پسر خواهر " ص 9 1 02
صبايوت چنين مى گويد : يك دفعه ديگر آسمان ها وزمين ودريا وخشكى را متزلزل خواهم ساخت وتمامى امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امت ها خواهد آمد 000 اين خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت . . ( 15 ) كه در آن به تشكيل حكومت واحد جهانى اشاره شده است . دركتاب " صفنياى نبى " همچنين آمده است : " . . . خداوند مى گويد : براى من منتظر باشيد ، تا روزى كه به جهت غارت برخيزم ، زيراكه قصد من اين است كه امت ها را جمع نمايم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود وتمامى حدت خشم خويش را بر ايشان بريزم ، زيراكه تمامى جهان به آتش غيرت من سوخته خواهد شد . . . ( 16 ) نيز دركتاب دانيال نبى " آمده كه : " . 00 امير عظيمى كه براى پسران قوم تو ايستاده قايم است ، خواهد برخاست . . 0 بسيارى از آنانى كه در خاك زمين خوابيده اند بيدار خواهند شد . . . ( 17 )
015 كتاب مقدس كتاب حجي نبى ص 1367باب 2بندهاى 6-9 .
16 . كتاب مقدس كتاب صفنياى نبي ص 1363باب 3 ، بندهاى 5- 9 .
17 . كتاب مقدس كتاب دا نيال نبي ص 1309 ، باب 12 بندهاى ا- 12 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
تورات و بشارت موعود
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»

اظهار نظر در مورد تورات و بشارت موعود .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*