0%
یکشنبه ، 09 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

پيشگويى هاى نوسترآداموس

پيشگويى هاى نوسترآداموس
برسي پيشگويي هاي نوستر آداموس درباره جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران : شاهزاده عرب ، مريخ ، خورشيد ، ناهيد ، شير ، حكومت كليسا را از طريق دريا از پاى درخواهد آورد ، از جانب ايران پرشيا بيش از يك ميليون پرهيزگار به بيزانس ومصر ، به سوى شمال هجوم خواهند آورد ( 1 ) ازكشور عربى خوشبخت در منطقه غنى وثروتمند اعراب شخصى قدرتمند ومسلط بر شريعت حضرت…
برسي پيشگويي هاي نوستر آداموس درباره جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران : شاهزاده عرب ، مريخ ، خورشيد ، ناهيد ، شير ، حكومت كليسا را از طريق دريا از پاى درخواهد آورد ، از جانب ايران پرشيا بيش از يك ميليون پرهيزگار به بيزانس ومصر ، به سوى شمال هجوم خواهند آورد ( 1 )
ازكشور عربى خوشبخت در منطقه غنى وثروتمند اعراب شخصى قدرتمند ومسلط بر شريعت حضرت محمد ( ص ) زاده خواهد شد ، اسپانيا را به درد سر انداخته وبرگرانادا
غرناطه مستولى مى شود . از طريق دريا بر مردم نيكوزيا ظفر خواهد يافت . ( 2 )
مرد مشرقى از محل استقرار خويش خارج خواهد شد ، براى ديدار فرانسه ازكوه آپونين خواهد گذشت ، از فراز آسمان ، از برف ها ، درياها وكوه هاگذر خواهد كرد و همگان را با عصايش مضروب خواهد كرد . . . ( 3 )
ادبيات رمزآلود ، واژه اى است كه به بهترين نحو مى تواند عمق معانى شعرواره هاى نوسترآداموس را بيان كند چرا كه طبق نظر اغلب مفسران معروف نوستر آداموس يعنى اريكاچيتهام ، گى بوحك رژان شارل، دو فن برون ، حداقل وقايع ذيل را مى توان بدون هيچ شك وترديدى از ميان شعرواره هاى رمزآلود نوسترآ دا موس برشمرد :
آتش سوزى بزرگ لندن در سال1666 م اعدام چارلز اول ، روى كار آمدن حكومت مذهبى كرامول در انگلستان ، وقوع انقلاب فرانسه ، انقلاب روسيه ، رويارويى استالين وتروتسكى پس از مرگ لنين ، اضمحلال رژيم شوروى ، اعدام لويى شانزدهم و مارى آنتوانت ، به قدرت رسيدن ناپليون وانتخاب لقب امپراتور توسط وى ، به قدرت رسيدن هيتلر ورژيم نازى ، به قدرت رسيدن موسولينى در ايتاليا و ژنرال فرانكو در اسپانيا ، تروركندى ، سقوط شاه ايران و وقوع انقلاب اسلامى در ايران ، رهبرى امام خمينى ( ره ) از فرانسه- او دقيقا عنوان مى كند كه رهبر ايران از فرانسه باعث سقوط شاه ايران مى شود- وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و آتشى كه در برج هاى دوقلوى شهر جديدنيويورك ايجاد مى شود و بسيارى از حوادث تاريخى ديگر از سال هاى 1555 ميلادى به بعدكه حدود450 سال را در بر مى گيرد .
دو محاصره ، درگرمايي سوزان ، انجام مى گيرد . آن مرد ، ازفشار تشنگى ، به خاطر دوفنجان مملواز آب ، كشته مى شود .
دژ نظامى ، مملو مى شود ، ويك آرمانگراى كهنسال امام خمينى ره ، نشانه هاى نيرا سرزمين ايران ، را به اهالى ژنو سازمان ملل متحد نشان خواهد داد . ( 4 )
رهبر پاريس ، اسپانياى بزرگ را اشغال مى كند ، كشتى هاى جنگى در برابر مسلمانان محمدى ها كه از پارتيا ناحيه اى درا يران و مديا ناحيه اى درايران برخاسته اند ، مى ايستند آن مرد ، سيكلادا روپا را تاراج مى كند ، وآنگاه انتظارى بزرگ در بندر يونان حكلم فرما مى شود .
در مجموع نوستر آداموس به اين موضوع به صراحت اشاره مى كند كه ايران پارت ، نيرا ، پرشيا ، مديا با كمك مسلمانان سراسر جهان ، از جمله كشورهاى عربى و مخصوصا سوريه ، عربستان سعودى وليبى حكومت مقتدرى را تشكيل مى دهند وپس از جنگى مذهبى كه هسته آن از لبنان شروع مى شود و عمدتا بر عليه اسراييل است ، جهان را به تسخير خود در مى آورند وسپس جنگى جهانى و عظيم رخ خواهد داد وجهان نابود خواهد شد ( 5 )
در هنگامه دميدن خورشيد ، آتش بزرگ ، ديده خواهد شد صدا و روشناى ، درامتداد شمال ، ادامه خواهد يافت . در ميانه كره خاك ، مرگ وآواى مرگ ، كشيده خواهد شد مرگ از درون سلاح ما ، آتش وخشكل سالى آنان را به انتظارخواهند نشاند .
درخاتمه ، ا ين سرزمين به واسطه جنگ جهانى سوم نابود ونامسكون خواهد شد . ( 6 )
سرزمين مسكونى ، از سكنه خالى خواهد شد براى به دست آوردن سرزمين ها ، جدال واختلاف شديدى در مى گيرد ، قلمروما به مردانى سپرده خواهد شد كه از غرور و سربلندى تهى خواهند بود . سپس ، براى برادران بزرگ ، نفاق و مرگ پيش خواهد آمد .
وچنين برمى آيد كه ايران ، جهان را ابتدا از طريق حمله به تركيه و مقدونيه به تصرف خود درخواهد آورد :
شب در آسمان ، مشعلى رو به خاموشى ، ديده خواهد شد . در مركز رن ، جنگ و خشك سالى به بار مى آيد ، كمك خيلى دير مى رسد . پرشيا ايران حمله آورده وماگدونيا و در جاى ديگر مى گويد : مقدونيه را به محاصره درمى آورد ( 7 )
تواى فرانسه اگر ازآب هاى ليگورياگذركنى خود را ، درميانه دريا و جزا ير در محاصره خوا هى يافت . و پيروان محمد ، در برابرتو خواهند ايستاد . و همچنين تواى درياى آدرياتيك استخوان خزان واسبان را خواهى جويد . ( 8 )
وباز مى گويد : آن مرد ، با سلاح ها وآتش درختان ، در نزديكي درياى سياه از پرشيا براي تسخيرترابوزان خواهد آمد .
فاروس و ميتيلن به لرزه درخواهد آمد خورشيد ، درياى آدرياتيك راكه مملو ازاجساد اعراب است روشن خوا هدكرد ( 9 )
و سپس نوستر آداموس ، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدريجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مي دهد :
كسوفى در پيش خواهد بود كه از زمان آفرينش گيتى تا زمان مرگ و مصايب حضرت مسيح واز آن زمان تا به امروز مركزرخ نداده است وجهان چنين ظلمتى به خود نديده است . . . ( 10 )
كه در اين مورد آيات مربوط به قيامت در سوره قيامت به ذهن انسان تداعى مى شود :
فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر يقول الانسان يوميذ اين المفر . هنگامى كه بينايى خيره مى گردد ، و ماه فرو مى رود ، و خورشيد و ماه گرد هم آيند ، آن روز انسان مى گويد : به كجا فراركنم
مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پيش خواهد تاخت . از سوى اهالى بيزانس به او خيانت خواهد شد . ازشهرقديمى رودس به پيشوازاو خواهند آمد ، از جانب هانگرى مجارستان متحمل آزار بسيارخواهد شد . ( 11 )
در حوالى درياى آدرياتيك براثرتوفانى عظيم ، كشتي غرق مى شود وزمين به لرزه درآيد وبه سوى آسمان پرتاب مى شود ودوباره فرومى افتد در مصرجنبش پيروان محمد افزايش مى يابد و پيكى به آن سوى مرزها ، فرستاده مى شود تا خبررا اعلان كند . . . . شهرهاآلوده وكثيف گشته ، باعث اعتراض وشرمسارى زيادى خواهد شد ، وتاريكي وجهل فقط با درخشش نورازبين مى رود وبا تغييراتى حكومت جهل وظلمت پا يان خواهد يافت . . . رهبرى اصلى مشرق زمين با شورش هاى زيادى روبرو خواهد شد ، كه اكثرا از طرف شمالى ها و غربي ها مغلوب شده است ، كه عده اى كشته و برخى مورد آزار قراگرفته اند و بقيه در حال گريزند و فرزندانشان كه از زنان متعددى هستند ، زندانى شده اند ( 12 )
م . پ . ادوارد دركتاب خود در باب پيشگويى هاى نوسترآداموس نقل مى كند كه سانتورى هشتم ، قطعه مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است :
. . . جنگ و خونريزى براى مرتبه سوم حتمى است آتش به حدى است كه درياها به جوش مى آيد واز دولت ما فقط دو دولت واز جهان فقط نيمى باقى مى ماند . . . ( 13 )
شاهزاده ليبياى كه نماينده حكومت ايران است در غرب به قدرت خواهد رسيد ، يك فرانسوى ازاعراب به شدت مكدرخواهد شد ، دانشمند اديب ، ادبا خود را با اوضاع وفق خواهند داد ، زبان عرب برفرانسه پيش مى گيرد . . . ( 14 )
در نزديكي سوربن جهت حمله به مجارستان ، قهرمانى ازاهالى برودها سياه پوستان به آنان هشدار خواهد داد . رهبر بيزانس ، سالون ازاسلاوينا ، آنان را به شريعت محمد درخواهد آورد . همچنين نوستر آداموس چنين مى سرايد كه :
امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد پيروان اسماعيل جايگاه بى مانع خواهند يافت . آدم هاى نادان همچنان خواستاركارمانى شريعت كهنه هستند . تمامى حمايت كنندگان محمد سراسر گيتى را خواهند پوشاند . . . ( 15 )
بنابراين ، نوسترآداموس دراغلب سانتو رى ها از جمله سانتورى نسبت به فتح جهان به وسيله شريعت حضرت محمد ( ص ) به غرب وتمدن غربى هشدار مى دهد وبه جهانيان اعلام مى كند كه روزى مسلمانان به رهبرى ايران وتمدن ايرانى بر جهان مسلط خواهند شد كه اين بى شك در پيوند باگسترش و جهانى شدن انقلاب اسلاْمى ايران است ( 16 )
1 . سانتوري قطعه 5/55
2 . قطعه 29/2
3 . سا نتورى4 قطعه 59 .
4 . سانتوري 4 ص 63/3
5 . سانتوري 2 قطعه 91
6 . سانتوري 2 قطعه 95
7 . سانتوري 2 قطعه 96
8 . سانتوري 3 قطعه 23
9 . قطعه 27/5
10 . سانتوري 5 قطعه 47
11 . سانتوري 2 قطعه 86 .
12 . نوستر آداموس نامه به فرزند ص 274 .
13 . سانتوري 3 قطعه 27 .
14 . سانتوري 10 قطعه 62 .
15 . سانتوري 10 قطعه 31 .
16 . نشريه موعود ، شماره37 ص 27 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
مهدی و پيشگويي
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد پيشگويى هاى نوسترآداموس .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم