0%
شنبه ، 19 آذر 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

تورات و بشارت موعود

تورات و بشارت موعود
دركتاب تورات كه ازكتب آسمانى به شمار مى رود و هم اكنون در دست اهل كتاب و مورد قبول آن ها است ، بشارات زيادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى در آخرالزمان آمده است . در زبور حضرت داود ( ع ) كه تحت عنوان مزامير درلابلاى كتب " عهد عتيق " آمده ، نويدهايى درباره ظهور حضرت مهدى ( ع ) به بيان هاى گوناگون داده…
دركتاب تورات كه ازكتب آسمانى به شمار مى رود و هم اكنون در دست اهل كتاب و مورد قبول آن ها است ، بشارات زيادى از آمدن مهدى موعود و ظهور مصلحى جهانى در آخرالزمان آمده است .
در زبور حضرت داود ( ع ) كه تحت عنوان مزامير درلابلاى كتب " عهد عتيق " آمده ، نويدهايى درباره ظهور حضرت مهدى ( ع ) به بيان هاى گوناگون داده شده است و در 35 بخش از مزامير 150 گانه ، اشاره اى به ظهور مبارك آن حضرت ونويدى از پيروزى صالحان بر شريران وتشكيل حكومت واحد جهانى وتبديل اديان ومذاهب مختلف به يك دين محكم و آيين جاويد ، موجود است . ( 1 )
و جالب اين كه مطالبى كه قرآن كريم درباره ظهور حضرت مهدى ( ع ) اززبور نقل كرده است عينا در زبور فعلى موجود و از دستبرد تحريف وتفسير مصون مانده است . قرآن كريم چنين مى فرمايد : ولقد كتبنا في الزبور من بعده الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ( 2 )
ما علاوه بر ذكر تورات در زبور نوشتيم كه درآينده بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد . مقصود از ذكردر آيه شريفه ، تورات موسى ( ع ) است كه زبور داود ( ع ) پيرو شريعت تورات بوده است . در زبور آمده است : . . . زيرا كه شريران منقطع مى شوند . اما متوكلان به خداوند وارث زمين خواهند شد ( 3 ) .
اسم او ابدا بماند ، اسمش مثل آفتاب باقى بماند ، در او مردمان بركت خواهند يافت وتمامى قبايل او را خجسته خواهند گفت ، بلكه اسم ذوالجلال او ابدا مبارك باد وتمامى زمين از جلالش پر شود ، دعاى داوود پسر يسي تمام شد . ( 4 )
دركتاب اشعياى نبى كه يكى از پيامبران پيرو تورات است ، بشارات فراوانى درباره ظهور حضرت آمده است : ونهالى ازتنه يسي ( 5 )
بيرون آمده ، شاخه اى از ريشه هايش خواهد شگفت وروح خداوند بر او قرار خواهد گرفت . . . مسكينان را به عدالت داورى خواهد كرد وبه جهت مظلومان زمين ، به راستى حكم خواهد نمود . . . كمربند كمرش عدالت خواهد بود وكمربند ميانش امانت . . . ( 6 )
منظور ازنهالى كه از تنه يسي خواهد روييد ممكن است يكى از چهار نفر : حضرات داود ، سليمان ، عيسى و مهدى ( ع ) و باشند ولى دقت و بررسى كامل آيات مذكور نشان مى دهد كه منظور از اين نهال ، هيچ يك از آن پيامبران نيستند ، بلكه همه آن بشارت ها ويژه قايم آل محمد ( ع ) است ، زيرا حضرت داود وسليمان فرزندان پسرى يسي ، وحضرت عيسى ( ع ) نواده دخترى وى ، و مهدى ( ع ) نيز از جانب مادرش ، جناب نرجس خاتون- كه دختر يشوعا ، پسر قيصر ، پادشاه روم و از نسل حضرت داود ، و مادرش از اولاد حواريون حضرت عيسى ( ع ) بوده ، ونسب شريفش به ( ع ) شمعون صفا ، وصي حضرت عيسى ( ع ) مي رسد نواده دخترى يسي مى باشد . ( 7 )
دركتاب يوييل نبى كه از پيامبران پيرو تورات است ، چنين آمده است : آن گاه جميع امت ها را جمع كرده ، به وادى يهوشافاظ ( 8 ) فرود خواهم آورد و در آن جا با ايشان درباره قوم خود وميراث خويش ، اسراييل را محاكمه خواهم نمود . زيرا كه ايشان را در ميان امت ها پراكنده ساخته وزمين مرا تقسيم نموده اند وبر قوم من قرعه انداخته وپسرى در عوض فاحشه داده و دخترى به شراب فروخته اند تا بنوشند ( 9 ) دركتاب عاموس نبي ( 10 ) وهوشع نبى ( 11 ) نيز از نزول حضرت عيسى ( ع ) وداورى آن حضرت سخن به ميان آمدهاست .
دركتاب " زكرياى نبى بشارت ظهور مهدى ( ع ) چنين آمده است : اينك روز خداوند مى آيد وغنيمت تو در ميانت تقسيم خواهد شد . وجميع امت ها را به ضد اورشليم براى جنگ فراهم خواهد كرد وشهر را خواهند گرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمود . . . وخداوند بيرون آمده با آن قوم ها مقاتله خواهد كرد چنان كه در روز جنگ مقاتله نمود . . . و آن يك روز معروف خداوند خواهد بود . . . ويهوه خدا بر تمامى زمين پادشاه خواهد بود . . . ( 12 )
لازم به يادآورى است كه دركتب عهدين تورات وانجيل كلمه خداوند بيشتر در مورد حضرت عيسى ( ع ) به كار مى رود . دركتاب حزقيال نبى نيز در مورد حضرت مهدى ( ع ) و سرنوشت اسراييل و جهانى شدن آيين توحيد خبرهايى آمده ادست : . . و اما تواى پسر انسان خداوند يهوه چنين مى فرمايد : كه به هر جنس مرغان وبه همه حيوانات صحرا بگو : جمع شويد وبياييد ونزد قربانى من كه آن را براى شما ذبح مى نمايم فراهم آييد .
قربانى عظيمى كه بر كوه هاى اسراييل ، تا گوشت بخوريد و خون بنوشيد . و خداوند يهوه مى گويد : كه بر سفره من از اسبان وسواران وجباران وهمه مردان جنگى سير خواهيد شد . ومن جلال خود را در ميان امت ها قرار خواهم داد و جميع امت ها داورى مرا كه آن را اجرا خواهم داشت ودست مرا كه بر ايشان فرود خواهم آورد ، مشاهده خواهند نمود . . . . . ( 13 )
بايد توجه داشت كه منظور از پسر انسان مانند كلمه مسيح ، حضرت عيسى ( ع ) نيست بلكه مراد از آن ، حضرت مهدى ( ع ) است ، زيرا در انجيل بيش از هشتاد باركلمه پسر انسان آمده است كه تنها در سى مورد آن حضرت مسيح ( ع ) اراده شده است ( 14 )
دركتاب حجي نبى نيز بشارت ظهور آمده است : يهوه
صبايوت چنين مى گويد : يك دفعه ديگر آسمان ها وزمين ودريا وخشكى را متزلزل خواهم ساخت وتمامى امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امت ها خواهد آمد . . . اين خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت . . . ( 15 )
كه در آن به تشكيل حكومت واحد جهانى اشاره شده است . دركتاب " صفنياى نبى " همچنين آمده است : . . . خداوند مى گويد : براى من منتظر باشيد ، تا روزى كه به جهت غارت برخيزم ، زيرا كه قصد من اين است كه امت ها را جمع نمايم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود وتمامى حدت خشم خويش را بر ايشان بريزم ، زيرا كه تمامى جهان به آتش غيرت من سوخته خواهد شد . . . ( 16 )
نيز دركتاب دانيال نبى آمده كه : . . . امير عظيمى كه براى پسران قوم تو ايستاده قايم است ، خواهد برخاست . . . بسيارى از آنانى كه در خاك زمين خوابيده اند بيدار خواهند شد . . . ( 17 )
1 . آخرين اميد ، داود الهامى ص 193 .
2 . سوره انبياء ، آيه 105 .
3 . عهد عتيق ، كتاب مزامير مزمور37 .
4 . همان ، مزمور 72 .
5 . يسي به معناى قوى ، پدر حضرت داود و نوه " راعوت " است ، و به طورى مشهور بود كه داود را پسر يسي مى ناميدند در صورتى كه خود داود شهرت و شخصيت عظيمي داشته و از پيامبران بزرگ بنى اسراييل بوده است . قاموس كتاب مقدس .
6 . تورات ، كتاب اشعياى نبي ، باب 11 .
7 . ظهور حضرت مهدى ا زديدگاه اسلام ، مذاهب وملل جهان هاشمى شهيدى ، ص 312
8 . نام صحراى است در نزديكى بيت المقدس كه اكنون وادى قدرون ناميده مى شود . لغت نامه دهخدا ص 177
9 . تورات ، كتاب يوييل نبى ، ص 1327 باب 3 بندهاى 2 و 3 .
10 . تورا ت ، كتاب عاموس نبى ، ص1333 باب 4 بندهاى 2 1 و 3 1 .
11 . تورات ، كتاب هوشع نبى ص 1314باب 5 بندهاى 14 و 15 .
12 . تورات كتاب زكرياى نبى ص 1382 باب 4 1 ، بندهاى ا- 10
13 . تورات كتاب حزقيال نبى ص 1265 باب 39 ، بند 7 1-23 .
14 . قاموس كتاب مقدس ، ماد ه پسر خواهرص 219 .
15 . كتاب مقدس كتاب حجي نبى ص 1367باب 2بندهاى 6-9 .
16 . كتاب مقدس كتاب صفنياى نبي ص 1363باب 3 ، بندهاى 5- 9
17 . كتاب مقدس كتاب دا نيال نبي ص 1309 ، باب 12 بندهاى ا- 12 .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
تورات و بشارت موعود
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد تورات و بشارت موعود .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم