0%
یکشنبه ، 09 بهمن 1401

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

ادعيه آن حضرت در رفع شدائد و مهمات

ادعيه آن حضرت در رفع شدائد و مهمات
در شدايد و مهمات ، معروف به دعاى علوى مصرى در كارهاى مهم ، معروف به دعاى عبرات براى رهايى از دشواريها. ( 16 ) دعاى آن حضرت در شدايد و مهمات ، معروف به دعاى علوى مصرى از محمد بن على علوى حسينى مصرى روايت شده كه گفت : از طرف يكى از رهبران كشور دچار مشكل بزرگى شده و غم شديدى مرا فرا گرفت ، بطور يكه راه…
در شدايد و مهمات ، معروف به دعاى علوى مصرى در كارهاى مهم ، معروف به دعاى عبرات براى رهايى از دشواريها.
( 16 ) دعاى آن حضرت در شدايد و مهمات ، معروف به دعاى علوى مصرى از محمد بن على علوى حسينى مصرى روايت شده كه گفت : از طرف يكى از رهبران كشور دچار مشكل بزرگى شده و غم شديدى مرا فرا گرفت ، بطور يكه راه فرارى از آن متصور نبود . تصميم گرفتم به كربلا رفته و مشكلم را با امام حسين عليه السلام در ميان گذارم ، تا آنجا كه گويد : در بين خواب و بيدارى امام زمان و خليفه الهى ( عليه السلام ) را ديدم كه فرمود : اى فرزندم از فلان شخص ترسيدى ؟ گفتم : آرى ، قصد آزارم را دارد ، به اوليايم متوسل شدم تا مرا نجات دهند . فرمود :. چرا خدايت و خداى پدرانت را به دعاى پيامبران نمى خوانى ، كه آنان اين دعا را در هنگام شدت و سختى خوانده و خداوند ناراحتيشان را بر طرف نمود ، گفتم : با چه دعايى خدايشان را خواندند تا همان دعا را بخوانم ؟
فرمود : شب جمعه از خواب برخيز و غسل كرده و نماز گذار ، پس از انجام سجده شكر اين دعا را در حالى كه نشسته اى با تضرع و زارى بخوان : پروردگارا ! چه كسى تو را خواند و تو دعايش را اجابت نكردى ، و چه كسى از تو درخواست نمود و به او عطا نفرمودى ، و چه كسى با تو مناجات كرد و او را نا اميد ساختى ، يا خود را به تو نزديك نمود و او را دور ساختى . خدايا ! اين فرعون جبار است كه با عناد و كفر و سر پيچى و ادعاى ربوبيتش ، و با علم به اينكه تو به نمى كند ، و بازگشت نمى نمايد ، و ايمان نمى آورد ، و خاضع نمى گردد ، دعايش را اجابت كرده و خواسته اش را برآوردى ، به جهت بزرگوارى وجود و بخششت و كم ارزش بودن خواسته اش در مقابل عظمت تو . تا بر عليه او حجت و دليل داشته و آن را تاكيد نمايى ، در آن هنگام كه گناه كرده و كفر مى ورزد ، بر قومش برترى جسته ، و ظلم و تعدى نموده و بسبب كفرش بر آنان افتخار مى كند ، و بر اثر ستمگريش در حق خويش تكبر نموده ، و به جهت بردباريت خود برتر بين گرديد ، و بسبب جرات و جسارتش بر عليه خويش چنين حكم كرد كه مجازات او غرق شدن در آبست ، و او را بدانچه خود بر عليه خويش حكم نمود مجازات كردى . پروردگارا ! و من بنده تو ، پسر بنده تو و پسر كنيز تو بوده و معترف به بندگى تو هستم ، به خداوندى تو اقرار مى كنم و جز تو معبود و پروردگارى ندارم ، و به اينكه تو پروردگارم بوده و بازگشتم بسوى توست اعتراف مى كنم ، مى دانم كه تو بر هر كار قادرى ، آنچه بخواهى انجام داده و به آنچه مى خواهى حكم مى كنى ، بازخواست نشده و مانعى در انجام فرامينت ايجاد نمى شود ، تو اول و آخر و ظاهر و باطن مى باشى . از چيزى خلق نشده و از چيزى جدا نمى باشى ، قبل از هر موجودى بوده و بعد از همه خواهى بود ، و ايجاد كننده هر موجود بوده ، همه چيزها را با محاسبه پديد آورده اى ، و تو شنوا و بينايى . و گواهى مى دهم كه اين چنين بوده و خواهى بود ، و تو زنده و پايدارى ، خواب و چرت تو را نمى گيرد و با اوهام توصيف نشده و با حواس درك نمى شوى ، با مقياسات قياس نشده و به مردم تشبيه نمى گردى ، تمامى مردمان بندگان و كنيزان تواند ، و تو پروردگار و ما پرورش يافتگان توايم ، تو آفريدگار و ما آفريده هاي تو ، و تو روزى دهنده و ما از تو روزيمان را دريافت مى داريم . پروردگارا ! تو را سپاس كه مرا به صورت بشر خلق كردى ، و بعد از آنكه كودكى بيش نبودم مرا بى نياز گرداندى ، از پستان شير گوارايى به من روزى كرده و از غذاى پاك و پاكيزه به من خوراندى ، مرا مرد نمونه و سالمى قرار دادى .
سپاسى كه بشمارش در نيايد و در مكانى نگنجد ، سپاسى كه از تمامى سپاس سپاس گزاران برتر بوده و از سپاس هر چيز والاتر باشد ، و عظيم تر و فراتر از تمامى اينها و هر چيز كه سپاس الهى را بگويد باشد . و سپاس مخصوص خداوند است آنگونه كه خدا دوست دارد سپاسگزارى شود ، و سپاس از آن اوست به تعداد مخلوقات و وزن آنها ، و وزن سنگين ترين و سبك ترين آنها ، و بشمارش بزرگترين و كوچك ترين مخلوقاتش . و سپاس مخصوص خداست تا خشنود گردد و بعد از آن نيز ، و از او مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستد و مرا مورد آمرزش قرار دهد و كلامم را سپاس گفته و بر من ببخشايد ، بدرستى كه او توبه پذير و مهربان است . پروردگارا ! تو را مى خوانم بنامت كه برگزيده ات پدر ما حضرت آدم ، در هنگام انجام خطا و احساس گناه تو را بدان نام خواند ، و تو خطايش را بخشيده و توبه اش را پذيرفتى و دعايش را مستجاب كرده ، و به او نزديك بودى ، اى نزديك ، و از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و خطايم را ببخشى و از من خشنود شوى ، و اگر از من خشنود نمى باشى مرا كه گناهكار و خطاكار و ستمكار به خويش هستم ، ببخشى ، چرا كه مولا بنده اش را مورد بخشايش قرار مى دهد در حالى كه از او خشنود نيست ، و نيز مخلوقاتت را از من خشنود گردانى و ضرر شان را از من دور دارى . خداوندا ! و تو را مى خوانم بنامت كه ادريس تو را بدان نام خواند ، و او را پيامبرى راستگو قرار داده ، و مقام بلندى را به او عطا كرده ، و دعايش را مستجاب نمودى ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و پايانم را به بهشت و جايگاهم را در رحمتت قرارده ، و با عفوت مرا در بهشت ساكن گردان ، و به قدرتت اى قادر مرا از حور العين تزويج كن . بارالها ! و از تو مى خواهم بنامت كه نوح در هنگامى كه شكست خورده و يارى مى خواست تو را بدان نام خواند ، و تو با ران سيل آسا را برايش فرو فرستاده ، و از زمين چشمه ها جوشيد و آب به اندازه مشخصى بالا آمد و تو او را در كشتى نجات دادى . و دعايش را اجابت كرده و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و از ظلم هر ستمگر مرا رها ساخته ، و شر پاد شاهان زورگو و دشمن متسلط و خوار شمرنده قدرتمند ، و جبار كينه توز ، و هر شيطان رانده شده و انسان خشمگين و نيز كيد هر حيله گر را از من دور دار ، اى بردبار اى مهربان . خدايا ! و از تو مى خواهم بنامت كه بنده و پيامبرت صالح تو را بدان
نام خواند ، و او را از فرو رفتن در زمين نجات داده و بر دشمنش پيروز گردانده ، و دعايش را اجابت فرمودى ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و مرا از شر دشمنان و حسد حسودان نجات داده ، و مرا بكفايت خود كفايت كرده و به سرپرستى خود سرپرستى فرمايى ، و به هدايتت قلبم را هدايت و به تقوايت ياريم گردانى ، و مرا بدانچه خشنودى تو در آنست راهنمايى فرموده و به بى نيازيت بى نياز نمايى ، اى مهربان . بارالها ! و از تو مى خواهم بنامت كه بنده و پيامبر و دوستت ابراهيم در هنگامى كه نمرود او را در آتش انداخت تو را بدان نام خواند ، و آتش را بر او سرد و آرام گردانده و دعايش را اجابت كردى ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و آتش دوزخت را بر من سرد گردانده و زبانه هاي آن را خاموش و از گرماى آن مرا نجات دهى ، و آتش دشمنانم را به خود شان بازگردانده ، وكيد شان را دامن گيرشان بنمايى ، و آنچه به من عطا فرموده اى را بر من مبارك گردانى ، هم چنان كه بر او و پيروانش مبارك گرداندى ، بدرستى كه تو بخشنده ستوده و برترى . خداوندا ! و از تو مى خواهم بنامت كه اسماعيل تو را بدان نام خواند ، و او را پيامبر و فرستاده قرارداده ، و حرمت را محل عبادت و جايگاه آرامش او نمودى ، و با رحمتت دعايش را اجابت كرده ، و به او نزديك بودى ، اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و قبرم را وسيع و گناهانم را آمرزيده ، و پشتم را محكم ، و خطاهايم را ببخشى . و مرا موفق به توبه نمايى ، بهمراه بخشش گناهان ، و مضاعف نمودن نيكيها ، و بر طرف شدن مشكلات ، و سود دهى تجارتها ، و دفع آثار گناهان ، بدرستى كه شنواى دعاها ، و نازل كننده بركات ، و دهنده حاجات ، و عطا كننده خيرات ، و قدرتمند آسمانهايى . پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامت كه فرزند دوستت [ اسماعيل ] كه او را از كشته شدن نجات داده وفديه بزرگى را در مقابلش قراردادى ، و كارد را برايش برگرداندى ، و در حالى كه يقين به مرگ داشت و از كار پدرش خشنود بود با تو مناجات نموده . و تو دعايش را مستجاب و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و مرا از هر بدى و ناراحتى رها ساخته ، و هر ظلمت و نا اميدى را از من دورگردانى ، و تمام امور دنيا و آخرتم و آنچه از آن در هراسم، وشر تمامى مخلوقاتت را كفايت فرمايى ، به حق خاندان پيامبر. پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامت كه لوط تو را بدان نام خواند ،
او و خاندانش را از فرو رفتن در زمين و نابودى و هر رنج و شدتى رهانيدى ، و آنان را از سختى و مشكلات خارج ساخته و دعايش را اجابت كرده ، و به او نزديك بودى ، اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و پراكندگى هايم را مبدل به اجتماع ، و چشمانم را به فرزندان و خانواده و اموالم شادمان سازى ، و امورم را اصلاح و تمامى احوالم را مبارك گردانده و تمامى آروزهايم را برآورى . و مرا از آتش رها ساخته وشر اشرار را كفايت فرمايى ، به حق برگزيدگان نيكان ، پيشوايان بزرگوار و نور انوار ، محمد و خاندان پاك و پاكيزه و پيشوايان هدايتگر و برگزيده ، كه درود تو بر تمامى آنان باد ، و ما را همنشين ايشان گردان ، و همراهى با آنان را بر ما منت گذار ، وبما توفيق هم صحبتى با ايشان را عنايت نما ، همراه پيامبران فرستاده شده و فرشتگان مقرب و بندگان صالح و فرمانبران درگاهت ، و حاملان عرش و فرشتگان درگاهت . بارالها ! و از تو مى خواهم بنامت كه يعقوب ، در هنگامى كه چشمانش كور و زندگيش پراكنده و فرزندش گم شده بود ، تو را بدان نام خواند ، و تو دعايش را اجابت و خانواده اش را مجتمع و چشمانش را روشن و مشكلش را بر طرف نمودى . و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و پريشانى زندگيم را بر طرف ، و چشمانم را به فرزندان و خانواده و اموالم روشن ، و كارهايم را اصلاح ، و تمامى لحظات زندگيم را مبارك گردانى ، و آروزهايم را برآورده و كارهايم را اصلاح نمايى ، و بر من منت گذار ، اى بزرگوار ، اى صاحب اخلاق نيكو ، به رحمتت اى مهربانترين مهربانان . خداوندا ! و از تو مى خواهم بنامت كه بنده و پيامبرت يوسف تو را بدان نام خواند ، و او را از تاريكيهاى چاه نجات داده ، و مشكلش را حل نموده ، وكيد و مكر برادرانش را بر طرف ، و او را بعد از بندگى پادشاه نمودى ، و دعايش را مستجاب كرده ، و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرستاده و مكر هر حيله گر وشر هر حسودى را از من بر طرف سازى ، تو بر هر كار قادر و توانايى . پروردگارا ! و از تو مى خواهم بنامت كه بنده و پيامبرت موسى بن عمران ، آنگاه كه فرمودى : " و از جانب طور امين او را خوانده و به خود نزديك نموديم " ، تو را خواند ، و راه خشكى در بين دريا برايش مهيا ساخته و او و پيروانش از بنى اسراييل را نجات ، و فرعون و هامان و يارانشان را غرق نمودى ، و دعايش را اجابت ، و به او نزديك بودى اى نزديك . از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستاده و مرا از شر مخلوقاتت در امان قرار داده ، و عفوت را شامل من گردانى ، و فضل خود را بر من ارزانى دارى ، تا از تمامى مخلوقاتت بى نياز گردم و مشمول غفران و خشنودى تو بشوم ، اى سرپرست من و سرپرست مومنين . بارالها ! و از تو مى خواهم بنامى كه بنده و پيامبرت داود تو را بدان نام خواند ، و دعايش را اجابت ، و كوهها را مسخر او گرداندى ، كه همراه او صبحگاه و شامگاهگان تسبيح گفته ، و پرندگان در تسخير او بوده ، و پادشاهيش را محكم نموده ، و حكمت و قضاوت به او عطا كردى ، و آهن را برايش نرم ، و صنعت ساختن سپر را به او تعليم نموده ، و خطايش را بخشيدى . و به او نزديك بودى اى نزديك ، بر محمد و خاندانش درود فرست و تمام كارهايم را مسخرم گردان ، و مقدرات را بر من آسان نما ، و غفران و بندگيت را روزيم نما ، و ظلم ستمكاران وكيد دشمنان و مكر حيله گران و قدرت نمايى جباران زمان و حسد حسودان را از من دورنما ، اى امنيت بخش وحشت زدگان ، و اى همسايه پناه خواهان ، و اى محل وثوق معتمدان ، اى دستگيره مومنان ، و اى اميد اميدواران ، و اى معتمد صالحان ، اى مهربان مهربانان .
تاریخ و ساعت انتشار :
22:19:48 ~~~ 1399/11/08
دسته بندی :
ادعیه مهدوی
با مهدی

بنر های حاشیه پست

اظهار نظر در مورد ادعيه آن حضرت در رفع شدائد و مهمات .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم